Ngôn ngữ:
Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất xây dựng và áp dụng chỉ số đánh giá hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Việt Nam
Thứ ba, 15 Tháng 3 2016 14:46

 

1. Mục tiêu:

- Xác lập được cơ sở khoa học và thực tiễn về xây dựng chỉ số đánh giá các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính;

- Xây dựng được bộ chỉ số đánh giá các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện Việt Nam.

 

2. Nội dung

- Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chỉ số đánh giá  hoạt động giảm phát thải khí nhà kính

- Nội dung 2: Nghiên cứu thực trạng quản lý phát thải khí nhà kính và hoạt động giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam

- Nội dung 3: Nghiên cứu đề xuất chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK cho Việt Nam

 

3. Kết quả dự kiến:

- Đề xuất bộ chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải khí nhà kính

- Tính toán thử nghiệm chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK trong lĩnh vực năng lượng

 

4. Thời gian: 2016-2017

 

5. Kết quả nghiệm thu:

Đề tài đang trong quá trình thực hiện

 

6. Đơn vị chủ trì: 

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 

7. Chủ nhiệm đề tài:

Ths. Nguyễn Thị Thu Hà/Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu

 

Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất xây dựng và áp dụng chỉ số đánh giá hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Việt Nam

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: