Ngôn ngữ:
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất xây dựng hướng dẫn lập quy hoạch bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Thứ tư, 16 Tháng 3 2016 11:15

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung:

Xây dựng được Tài liệu hướng dẫn lập quy hoạch bảo vệ môi trường để thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện quy hoạch BVMT, hướng tới phát triển bền vững đất nước.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Cung cấp được cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường;

- Tổng kết, đánh giá được thực tiễn xây dựng và thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường ở nước ta thời gian qua

- Đề xuất được hướng dẫn lập quy hoạch bảo vệ môi trường ở cấp quốc gia và cấp tỉnh.

 

2. Nội dung:

Nội dung 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về QHBVMT

Nội dung 2. Đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện QHBVMT ở nước ta

Nội dung 3. Đề xuất hướng dẫn kỹ thuật chi tiết cho lập QHBVMT cấp quốc gia và cấp tỉnh và thử nghiệm một số công cụ cho 1 QHBVMT đã hoặc đang triển khai tại 1 địa phương

Nội dung 4. Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật chi tiết cho lập QHBVMT cấp quốc gia và cấp tỉnh

 

3. Sản phẩm/Kết quả đạt được:

- Báo cáo tổng hợp đề tài “ Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất xây dựng hướng dẫn lập QHBVMT ở Việt Nam”

- Báo cáo cơ sở khoa học và thực tiễn về QHBVMT

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về QHBVMT cấp quốc gia và cấp tỉnh

- Báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu

 

4. Thời gian thực hiện đề tài: 2015-2016


5. Kết quả nghiệm thu:

- Đề tài đang được thực hiện.

 

6. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 

7. Chủ nhiệm đề tài:

Hoàng Hồng Hạnh/Ban Môi trường và phát triển bền vững


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: