Ngôn ngữ:
Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí xác định vùng đất thuộc hạ lưu các sông lớn ở Việt Nam
Thứ hai, 28 Tháng 3 2016 09:24

 

1. Mục tiêu:

- Cung cấp cơ sở khoa học xác định ranh giới và diện tích vùng đất hạ lưu các sông lớn ở Việt Nam;

- Đề xuất định hướng xây dựng tiêu chí xác định ranh giới và diện tích vùng đất hạ lưu các sông lớn ở Việt Nam, nhằm phục vụ xây dựng chiến lược sử dụng đất vùng hạ lưu các sông lớn ở Việt Nam.

 

2. Nội dung

- Nghiên cứu cơ sở lý luận xác định ranh giới và diện tích vùng đất hạ lưu các sông

- Phân tích, đánh giá tình hình khai thác, sử dụng đất thuộc vùng hạ lưu hệ thống sông Hồng và sông Cửu Long

- Đề xuất định hướng xây dựng tiêu chí xác định ranh giới và diện tích vùng đất hạ lưu các sông lớn ở Việt Nam

 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Tiêu chí xác định ranh giới và diện tích vùng đất hạ lưu các sông lớn ở Việt Nam.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Đề tài tiến hành nghiên cứu khu vực đất thuộc hạ lưu hai hệ thống sông lớn nhất ở Việt Nam là hệ thống sông Hồng và sông Cửu Long.

 

4. Phương pháp nghiên cứu:

Để nghiên cứu các nội dung trên, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:  Phương pháp thu thập tài liệu; Phương pháp tổng hợp, phân tích; Phương pháp chuyên gia.

 

5. Kết quả đạt được

Cung cấp cơ sở khoa học cho đề xuất xây dựng chiến lược sử dụng đất vùng hạ lưu các sông lớn ở Việt Nam, phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai hiệu quả và bền vững.

 

6. Thời gian thực hiện đề tài: 2015


7. Kết quả nghiệm thu

- Đề tài đang thực hiện

 

8. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 

9. Chủ nhiệm đề tài:

Ths. Phạm Thị Minh Thủy/Ban Đất đai


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: