Ngôn ngữ:
Dự án, đề tài đã thực hiện (cũ)
1 Nghiên cứu vai trò của một số nguyên tố hiếm trong chính sách phát triển nền kinh tế Xanh, triển vọng với Việt Nam
2 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về lựa chọn chính sách thích ứng với nước biển dâng do biến đổi khí hậu và bài học đối với Việt Nam
3 Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng Từ điển bách khoa về Tài nguyên và Môi trường
4 Báo cáo tổng kết việc thực hiện đề án tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường từ 2006 đến 2008
5 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất cơ chế quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen ở Việt Nam
6 Nghiên cứu cơ sở lý luân, thực tiễn và đề xuât cơ chế chi trả dịch vụ môi trường đất ngập nước.
7 Nghiên cứu, thử nghiệm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
8 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất việc phân định phạm vi điều chỉnh của pháp luật, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
9 Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các quy định trong xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường
10 Nghiên cứu lý luận, thực tiễn vấn đề tích tụ đất nông nghiệp nhằm góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và cải thiện đời sống nông dân
11 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các tiêu chí xác định các khu vực đất chuyên trồng lúa nước cấn bảo vệ nghiêm ngặt
12 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Đất đai
13 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất mô hình, quy trình phù hợp với điều kiện Việt Nam về lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra
14 Hướng dẫn Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) trong lĩnh vực thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
15 Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tái định cư cho các hộ dân phải di dời thuộc các dự án xây dựng công trình thủy điện
16 Điều tra, nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc ban hành chính sách về chi trả dịch vụ môi trường
17 Điều tra, nghiên cứu xây dựng cơ chế thu hồi sản phẩm đã qua sử dụng
18 Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng chính sách phát triển dịch vụ môi trường phù hợp với xu thế hộ nhập kinh tế quốc tế ở nước ta
19 Điều tra, khảo sát hiện trạng khai thác tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước
20 Đề tài điều tra, nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn áp dụng nhãn sinh thái ở nước ta