Ngôn ngữ:
Dự án, đề tài đang thực hiện (cũ)
1 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, điều tra khảo sát, phân tích động cơ kinh tế trong sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam, đề xuất chính sách, biện pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước và tăng thu ngân sách nhà nước
2 Điều tra, nghiên cứu các hương ước, lệ làng về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở Việt Nam và đề xuất giải pháp khôi phục
3 Điều tra, đánh giá, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng Luật Tái chế chất thải
4 Xây dựng khung chính sách và lộ trình thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam
5 Nghiên cứu và đề xuất chính sách nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học trong các loại phương tiện giao thông vận tải
6 Nghiên cứu, đánh giá các xu hướng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở khu vực và trên thế giới, đề xuất mô hình quản lý phù hợp trong điều kiện Việt Nam chuyển đổi sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
7 Nghiên cứu đánh giá tổng mức đầu tư cho công tác thăm dò khoáng sản của các công ty tư nhân, đề xuất biện pháp quản lý
8 Nghiên cứu đề xuất chính sách giảm chất thải từ túi nilon