Ngôn ngữ:
Dự án Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam

1. Tên dự án: Dự án Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam

2. Nhà tài trợ: Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Liên bang Đức (BMU)

3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường

4. Chủ dự án, các đơn vị đồng thực hiện: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

5. Tổng ngân sách dự án: 4.000.000 EUR

6. Thời gian thực hiện: 2014-2019

7. Địa điểm thực hiện: Hà Nội, Hà Tĩnh và Quảng Bình

8. Mục tiêu chung của dự án: Lồng ghép chiến lược thích ứngvới BĐKH dựa vào hệ sinh thái (Ecology-based Adaptation - EbA) trong lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển, tích hợp EbA vào các chính sách thích ứng quốc gia một cách có hệ thống và thử nghiệm cách tiếp cận EbA

9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai): đã hoàn thành

10. Văn bản phê duyệt:

- Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 4/9/2014 về việc phê duyệt danh mục dự án “Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam”

- Quyết định số 547/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt văn kiện dự án


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: