Ngôn ngữ:
Nhiệm vụ, dự án
Tìm theo tên     Hiển thị # 
1 Khả năng ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể trong nghiên cứu, phân tích chính sách giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam
2 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng của Viện và theo yêu cầu của Bộ
3 Kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp bảo đảm vấn đề an ninh môi trường
4 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường trong bối cảnh thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” của Liên Hợp Quốc
5 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng mô hình kinh tế cộng đồng hướng đến nền kinh tế xanh
6 Nghiên cứu Hiến chương tài nguyên thiên nhiên (Natural Resource Chatter -NRC) và khả năng áp dụng cho Việt Nam
7 Nghiên cứu, đề xuất định hướng đổi mới công tác quy hoạch sử dụng đất theo hướng phù hợp với thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam
8 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện cam kết “Hành động khẩn cấp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu-SDG 13” của Việt Nam
9 Xây dựng chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường Việt Nam
10 Nghiên cứu, xây dựng các quy định về tái chế chất thải rắn trong Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn chi tiết
11 Điều tra, đánh giá, xây dựng định hướng và lộ trình thực hiện phân vùng chức năng làm cơ sở để lập quy hoạch phát triển bền vững
12 Xây dựng Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
13 Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức - sử dụng cán bộ về điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên môi trường, khí tượng thủy văn biển.
14 Điều tra, khảo sát xây dựng đề án phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường
15 Xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
16 Điều tra, đánh giá, thử nghiệm phân hạng về môi trường đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
17 Điều tra, đánh giá, xây dựng khung chính sách và pháp luật về không khí sạch ở Việt Nam
18 Xây dựng hướng dẫn lồng ghép biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển của ngành tài nguyên và môi trường
19 Điều tra, khảo sát hoàn thiện cơ chế, chính sách kinh tế, tài chính thúc đẩy phục hồi, phát triển nguồn vốn tự nhiên
20 Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường làm căn cứ để hoạch định chính sách, giám sát, đánh giá về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững
21 Điều tra, đánh giá, khảo sát xây dựng định hướng và lộ trình thực hiện phân vùng chức năng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam
22 Điều tra, đánh giá, đề xuất giải pháp tăng dự trữ một số khoáng sản chiến lược vì lợi ích lâu dài của quốc gia
23 Xây dựng khung chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam
24 Điều tra, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và xây dựng khung chính sách tổng thể đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường
25 Dự án xây dựng chiến lược phát triển bền vững biển Việt Nam
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 2 trang.