Ngôn ngữ:
Kế hoạch thực hện Nghị quyết 24
Thông tin chi tiết Kế hoạch thực hện Nghị quyết 24
Tên tài liệuKế hoạch thực hện Nghị quyết 24
Mô tảKế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Tên tệphành-động-nq-24.pdf
Kích thước1004.38 kB
Kiểupdf (Kiểu Mime: application/pdf)
Tạo lúc: 12/05/2016 02:25
Lượt xem2074 Lượt xem
Cập nhất lúc 12/05/2016 02:29
Trang chủ