Ngôn ngữ:
Lồng ghép vốn tự nhiên vào các chính sách và hoạt động phát triển bền vững
Thông tin chi tiết Lồng ghép vốn tự nhiên vào các chính sách và hoạt động phát triển bền vững
Tên tài liệuLồng ghép vốn tự nhiên vào các chính sách và hoạt động phát triển bền vững
Mô tảTÓM TẮT CHÍNH SÁCH LỒNG GHÉP VỐN TỰ NHIÊN VÀO CÁC CHÍNH SÁCH VÀ HOẠT ĐỘNGPHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: ĐÁNH GIÁ NHANH DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG English version: http://isponre.gov.vn/home/administrator/index2.php?option=com_docman&section=documents&task=download&bid=244 (administrator/index2.php?option=com_docman&section=documents&task=download&bid=244)
Tên tệprio3-file-xem.pdf
Kích thước6.63 MB
Kiểupdf (Kiểu Mime: application/pdf)
Tạo lúc: 29/11/2018 01:28
Lượt xem2573 Lượt xem
Cập nhất lúc 07/12/2018 01:37
Trang chủ