Ngôn ngữ:
Báo cáo thường niên 2018
Thông tin chi tiết Báo cáo thường niên 2018
Tên tài liệuBáo cáo thường niên 2018
Mô tảBáo cáo thường niên năm 2018 đã được Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường xây dựng nhằm truyền tải đến các đối tác trong nước và quốc tế những thông tin về thành tựu, kết quả của hoạt động xây dựng chính sách, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo, tư vấn và dịch vụ tài nguyên và môi trường của Viện trong năm.
Tên tệpLink to view?fbclid=IwAR1mTlFosOzTwv61vUosbuAl_zsj3OVnrIon2X0ZvT_KEFzGT7pwmzK0FZM
Kích thướcLink
Kiểucom/file/d/1Lm1SrmRGmhAphn2Sp7wHceL8ZyarDy4f/view?fbclid=IwAR1mTlFosOzTwv61vUosbuAl_zsj3OVnrIon2X0ZvT_KEFzGT7pwmzK0FZM (Kiểu Mime: link)
Tạo lúc: 17/03/2020 09:32
Lượt xem220 Lượt xem
Cập nhất lúc 19/03/2020 09:35
Trang chủ