Ngôn ngữ:
Giới thiệu Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Thứ ba, 03 Tháng 3 2009 22:40

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên cứu chính sách kinh tế - xã hội liên quan đến tài nguyên và môi trường; đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ, tư vấn, đào tạo về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên theo chế độ của tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu cơ bản; có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Bản đồ vị trí Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

Vị trí Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường
trên bản đồ Thành phố Hà Nội