Ngôn ngữ:
Nhiệm vụ & Quyền hạn

1. Tổ chức nghiên cứu lý luận,tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, các vấn đề kinh tế, xã hội có liên quan phục vụ công tác xây dựng chiến lược, chính sách trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên và môi trường theo phân công của Bộ trưởng.

3. Thực hiện dự báo vĩ mô; xây dựng định hướng, tầm nhìn dài hạn, trung hạn; phân tích, đánh giá và đề xuất việc hoàn thiện chính sách, pháp luật; nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất việc áp dụng các cơ chế, chính sách, công cụ mới về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

4. Nghiên cứu, đề xuất việc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường; cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng; cơ chế giải quyết tranh chấp, xung đột; cơ chế huy động và sử dụng nguồn lực để quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

5. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài khoa học và công nghệ; tham gia thẩm định, xét duyệt các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ theo phân công của Bộ trưởng.

6. Cung cấp các dịch vụ về khoa học và công nghệ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

7. Nghiên cứu, đề xuất chiến lược, chính sách hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện hợp tác, đối thoại chính sách với các nước, tổ chức quốc tế và quản lý, thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo phân công của Bộ trưởng; làm đầu mối nhóm công tác môi trường tiểu vùng sông Mê Công mở rộng.

8. Tổ chức thu thập, tổng hợp, xử lý,xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin, biên tập, xuất bản, in và phát hành các ấn phẩm liên quan đến chiến lược, chính sáchvề các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ và các kết quả nghiên cứu của Viện theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý tổ chức, biên chế, viên chức, người lao động thuộc Viện theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý tài chính, tài sản thuộc Viện; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định của pháp luật.

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.