Ngôn ngữ:
Vị trí & Chức năng

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Bộ trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ công, tư vấn, đào tạo về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở tại thành phố Hà Nội; được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định đối với tổ chức nghiên cứu chiến lược, chính sách.