Ngôn ngữ:
Đề tài KH&CN cấp cơ sở
Tìm theo tên     Hiển thị # 
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ ở Việt Nam.
2 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước
3 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí xác định vùng đất thuộc hạ lưu các sông lớn ở Việt Nam
4 Nghiên cứu cơ sở khoa học lập quy hoạch sử dụng đất theo vùng lãnh thổ ở Việt Nam
5 Nghiên cứu cơ sở lý luận phương pháp tiếp cận dựa trên tiềm năng đất đai, các nguồn lực đầu vào để xây dựng chiến lược, quy hoạch sử dụng đất đai nhằm quản lý và sử dụng đất đai hiệu quả và bền vững
6 Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thực tiễn và kinh nghiệm các nước trong việc đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên đất
7 Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu
8 Nghiên cứu cơ sở khoa học quy hoạch không gian phát triển vùng ven biển theo hướng mở nhằm kết hợp hài hòa không gian phát triển KT-XH vùng đất liền và không gian phát triển kinh tế biển.
9 Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc phân định phạm vi quản lý nhà nước về điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
10 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ ở Việt Nam
11 Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng đường cong môi trường kuznets (Environmental Kuznets curve – EKC) và khả năng ứng dụng cho Việt Nam
12 Nghiên cứu luận cứ khoa học về xây dựng bộ chỉ số xếp hạng mức độ thân thiện môi trường cho các doanh nghiệp sản xuất và khả năng áp dụng tại Việt Nam
13 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn định giá nước nông nghiệp trên cơ sở cân bằng cục bộ và tổng quát vùng đồng bằng sông Hồng phục vụ cho công tác quản lý chất lượng nước
14 Cơ sở khoa học của lượng giá giá trị kinh tế hệ sinh thái đất ngập nước, áp dụng tính toán thí điểm giá trị kinh tế khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình
15 Nghiên cứu ứng dụng hệ phương pháp địa chất môi trường đánh giá biến động môi trường vùng đồng bằng ven biển, áp dụng thử nghiệm cho vùng hạ lưu sông Mã
16 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hình thành cơ chế tiếp cận tài nguyên bình đẳng giữa các thành phần kinh tế tại Việt Nam
17 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước
18 Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc áp dụng tiêu chí sức chịu tải của môi trường trong xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại các vùng sinh thái ở Việt Nam
19 Nghiên cứu ban đầu cơ sở lý luận về chia sẻ tài nguyên nước nhằm đề xuất xây dựng dự án về chia sẻ tài nguyên nước công bằng, hiệu quả các nguồn nước hiện có tại Việt Nam
20 Nghiên cứu, tổng hợp kết quả điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản phục vụ xây dựng chiến lược, chính sách về tài nguyên khoáng sản và bảo tồn di tích địa chất