Ngôn ngữ:
Nhiệm vụ, dự án
Tìm theo tên     Hiển thị # 
1 Xây dựng chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường Việt Nam
2 Nghiên cứu, xây dựng các quy định về tái chế chất thải rắn trong Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn chi tiết
3 Điều tra, đánh giá, xây dựng định hướng và lộ trình thực hiện phân vùng chức năng làm cơ sở để lập quy hoạch phát triển bền vững
4 Xây dựng Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
5 Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức - sử dụng cán bộ về điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên môi trường, khí tượng thủy văn biển.
6 Điều tra, khảo sát xây dựng đề án phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường
7 Xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
8 Điều tra, đánh giá, thử nghiệm phân hạng về môi trường đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
9 Điều tra, đánh giá, xây dựng khung chính sách và pháp luật về không khí sạch ở Việt Nam
10 Xây dựng hướng dẫn lồng ghép biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển của ngành tài nguyên và môi trường
11 Điều tra, khảo sát hoàn thiện cơ chế, chính sách kinh tế, tài chính thúc đẩy phục hồi, phát triển nguồn vốn tự nhiên
12 Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường làm căn cứ để hoạch định chính sách, giám sát, đánh giá về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững
13 Điều tra, đánh giá, khảo sát xây dựng định hướng và lộ trình thực hiện phân vùng chức năng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam
14 Điều tra, đánh giá, đề xuất giải pháp tăng dự trữ một số khoáng sản chiến lược vì lợi ích lâu dài của quốc gia
15 Xây dựng khung chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam
16 Điều tra, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và xây dựng khung chính sách tổng thể đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường
17 Dự án xây dựng chiến lược phát triển bền vững biển Việt Nam
18 Dự án xây dựng khung chính sách phát triển bền vững về môi trường phù hợp với đặc tính sinh thái của các vùng ở Việt Nam (thử nghiệm cho các vùng: Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên)
19 Dự án xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020
20 Dự án "Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2020"
21 Dự án điều tra, nghiên cứu, đề xuất phương pháp xây dựng quy trình tổ chức thực hiện và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách bảo vệ môi trường
22 Dự án áp dụng thử nghiệm kiểm toán chất thải trong quản lý môi trường ngành công nghiệp Việt Nam
23 Dự án xây dựng chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 - 2020
24 Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu chiến lược , chính sách tài nguyên và môi trường
25 Dự thảo đề cương chiến lược sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 2 trang.