Ngôn ngữ:
Thông tin chi tiết Thông tư 02/2016/BTNMT
Tên tài liệuThông tư 02/2016/BTNMT
Mô tảBan hành định mức kinh tế kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10000
Tên tệptt-02-2016btnmt.pdf
Kích thước22.54 MB
Kiểupdf (Kiểu Mime: application/pdf)
Tạo lúc: 17/03/2016 08:17
Lượt xem2155 Lượt xem
Cập nhất lúc 01/08/2016 09:31
Trang chủ