Ngôn ngữ:
Thông báo về việc ban hành các văn bản mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Ngày 26 tháng 6 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký quyết định  1539/QĐ-BTNMT thay thế Quyết định số 2468/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 12 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường. Theo Quyết định 1539/QĐ-BTNMT, về cơ cấu tổ chức, Viện có 09 đơn vị, gồm: Văn phòng; Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược; Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường; Ban Môi trường và Phát triển bền vững; Ban Đất đai; Ban Khoáng sản và Tài nguyên nước; Ban Biến đổi khí hậu và Các vấn đề toàn cầu và; Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường.

Ngày 16 tháng 8 năm 2017, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã ký các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc.

Tải Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tại đây

Tải Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng tại đây

Tải Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế tại đây


Tải Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược tại đây

Tải Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường tại đây

Tải Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Môi trường và Phát triển bền vững tại đây

Tải Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Đất đai tại đây

Tải Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Biến đổi khí hậu và Các vấn đề toàn cầu tại đây

Tải Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: