Ngôn ngữ:
Thông báo văn bản Tiếng Anh của Quyết định số 1539/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Ngày 26 tháng 6 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký quyết định 1539/QĐ-BTNMT thay thế Quyết định số 2468/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 12 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: