Ngôn ngữ:
ISPONRE làm việc với Ban Kinh tế Trung ương về nhiệm vụ Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (NQ số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013)
Thứ hai, 26 Tháng 3 2018 16:01

Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được phê duyệt vào năm 2013, đến năm 2018 là tròn 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết. Ngày 26/3/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường làm việc với Ban Kinh tế Trung ương để phối hợp xây dựng báo cáo Đề ánSơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (NQ số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013). Nghị quyết cho thấy sự quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước trong để hướng tới phát triển bền vững đất nước. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là đơn vị đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị này.

Ngày 13/6/2013,  Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Để quán triệt sâu sắc và thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, đồng thời để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết số 24-NQ/TW, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần phải kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và kịp thời điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp - Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương phát biểu

Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh phát biểu tại buổi làm việc

Việc điều tra, đánh giá tình hình và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết được thực hiện ở Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đề án tập trung đánh giá các giải pháp, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết 24/NQ-TƯ, theo đó, gồm 3 lĩnh vực: ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT. Các loại tài nguyên trong Nghị quyết gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, rừng và tài nguyên biển (tập trung vào nguồn lợi thủy sản). Đề án cũng sẽ đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án ban hành Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014. Mục tiêu là điều tra, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cũng như các kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và rút ra được bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: