Ngôn ngữ:
Văn phòng tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thứ hai, 24 Tháng 12 2018 23:58

Ngày 24/12/2018,  Văn phòng Viện tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019. Văn phòng có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng quản lý và thực hiện công tác tổ chức cán bộ, văn thư - lưu trữ, tổng hợp, thi đua khen thưởng, hành chính quản trị, kế hoạch - tài chính và các nhiệm vụ chung của Viện khác do Viện trưởng phân công. Đến dự có toàn thể lãnh đạo Viện và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện.

Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Minh Tâm thay mặt văn phòng trình bày báo cáo, theo đó, năm 2018, với 10 cán bộ thực hiện 04 phần hành công việc, cơ cấu tổ chức hiện nay của Văn phòng đã gọn nhẹ, hợp lý. Trong năm 2018, hoạt động Văn phòng vận hành khá ổn định. Từ đầu năm, Văn phòng đã có Thông báo số: 01/TB-VP ngày 30/3/2018 về việc phân công công việc trong phòng, theo đó, nhiệm vụ, công việc của từng cán bộ, từng phần hành được quy định rõ ràng, đó cũng là căn cứ đầu mối để các đơn vị trong Viện liên hệ công tác, tạo sự thông suốt trong hoạt động của Viện.

Năm 2018, Văn phòng hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ. Trong năm, Văn phòng có sự biến động về nhân sự khá lớn, 03 cán bộ nghỉ (02 cán bộ thôi việc và 01 cán bộ nghỉ không lương), tiếp nhận mới 02 cán bộ. Tuy nhiên, do có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng từ đầu năm nên các phần hành vẫn triển khai đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động của Viện. dvị trí việc làm, kế hoach tuyển dụng, quy hoạch cán bộ Lãnh đạo các cấp được phê duyệt. Công tác tài chính đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân các nhiệm vụ dự án trong năm, đã kịp thời xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Công tác tổng hợp duy trì tốt tiến độ các báo  cáo. Công tác quản trị đã đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đơn vị trong Viện, đặc biệt đã triển khai tốt ứng dụng hồ sơ công việc và chữ ký số.

Trong năm 2019, Văn phòng sẽ tổ chức tuyển dụng số viên chức còn thiếu của Viện theo Kế hoạch tuyển dụng đã được Bộ phê duyệt. Từ đó, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của Viện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; Thực hiện tốt các công tác về tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, đào tạo bồi dưỡng; Triển khai mạnh mẽ cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; Hoàn thành công tác xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2020; Thẩm định và phê duyệt các dự án mở mới 2019 theo phân cấp của Bộ đối với đơn vị dự toán cấp III; Đốc thúc các đầu mối dự án, các chủ nhiệm đề tài hoàn thành công tác thanh toán và giải ngân theo tiến độ đối với ngân sách năm 2019; Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; xây dựng báo cáo tổng kết năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; cập nhật tình hình thực hiện, trình nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Bộ, các văn bản, đề án trình Chính phủ; Duy trì đảm bảo trang thiết bị, máy móc, trụ sở làm việc của Viện hoạt động tốt, hiệu quả; Triển khai thực hiện dự án tăng cường năng lực theo Quyết định phê duyệt của Bộ.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: