Ngôn ngữ:
Dự án “Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019 11:08

Ngày 25/3/2019, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường thuộc Viện báo cáo nghiệm thu trước Hội đồng khoa học Dự án “Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” dưới sự chủ trì của Viện trưởng - PGS.TS Nguyễn Thế Chinh. Bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường hướng đến việc đo lường, đánh giá hiệu quả cơ chế, chính sách và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển ở cấp quốc gia cũng như địa phương, và sẽ là công cụ giúp cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách làm căn cứ ra quyết định, điều chỉnh quá trình phát triển kinh tế xã hội gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm hướng tới sự phát triển bền vững.

TS Nguyễn Tùng Lâm - Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ TN&MT trình bày báo cáo

Tại buổi họp, các chuyên gia thuộc Hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét đánh giá sản phẩm mà nhóm nghiên cứu hướng đến. Mục tiêu tổng quát là hình thành hệ thống tiêu chí, chỉ số toàn diện, phù hợp, khả thi nhằm đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường làm căn cứ để hoạch định chính sách, giám sát, đánh giá về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam. Trong đó, có các mục tiêu cụ thể: Xây dựng được dự thảo bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường quốc gia và địa phương giai đoạn 2016 - 2030; Áp dụng tính toán thử nghiệm bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cho một số tỉnh/thành phố.

Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này, trong Chương trình hành động Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (theo Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ) đã xác định nội dung về “Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường làm căn cứ để hoạch định chính sách, giám sát, đánh giá về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai thực hiện dự án “Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” là hết sức cần thiết và cấp bách. Dự án “Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” nhằm thực hiện yêu cầu trên do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì. Phối hợp thực hiện có sự tham gia của các cơ quan Cơ quan cấp Vụ, Tổng cục, và Cục trực thuộc của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ/ngành và các cơ quan địa phương và một số cơ quan liên quan khác.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: