Ngôn ngữ:
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Thứ năm, 26 Tháng 12 2019 23:54

Ngày 26/12/2019, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 nhằm đánh giá mọi mặt hoạt động của Viện trong năm và triển khai nhiệm vụ của Đảng nhà Nhà nước cũng như Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) giao cho Viện trong năm 2020. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã đến dự và có ý kiến chỉ đạo phương hướng hoạt động của Viện trong năm 2020. Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện trong Bộ cùng toàn thể các cán bộ, người lao động thuộc Viện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Viện. Theo đó, trong năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ của Lãnh đạo Bộ, với sự quyết tâm, cố gắng của toàn thể các đơn vị thuộc Viện đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt nhiệm vụ liên quan đến xây dựng các văn bản, chiến lược, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước và của Bộ. Viện đã hoàn thành 03 báo cáo, chuyên đề quan trọng phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ của Ban cán sự Đảng bộ giao; tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai.

Năm 2019, Viện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học với khối lượng khá lớn các đề tài khoa học,đặc biệt Viện đang chủ trì thực hiện 06 đề tài cấp quốc gia, bao gồm 04 đề tài thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường (BĐKH/16-20), 02 nhiệm vụ thuộc Chương trình Nghiên cứu KH&CN phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai thuộc Bộ KH&CN (KC.08/16-20). Đây là những đề tài lớn, nghiên cứu các vấn đề mang tính cấp bách hiện nay như: an ninh môi trường; lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường vào hệ thống pháp luật chuyên ngành; phát triển mô hình kinh tế xanh tại các làng nghề thuộc hạ lưu lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình; xác lập phương pháp lượng giá và quy trình kết chuyển các giá trị của tài nguyên và môi trường và hệ thống hạch toán tài khoản quốc gia mới ở Việt Nam,…Viện đã chủ động xây dựng các nhiệm vụ, đề án, đề tài đáp ứng nhu cầu thực tiễn và có kết quả nghiên cứu chất lượng.Cùng với các hoạt động chuyên môn, Viện cũng tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế để trao đổi, chia sẻ các thông tin, quan điểm, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu của Việt Nam; tiếp cận với các phương pháp, sáng kiến trên thế giới.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh phát biểu tại Hội nghị

Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Viện

Trong công tác tham mưu, xây dựng chính sách Viện đã thực hiện những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng văn bản phục vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường như: Phối hợp, hỗ trợ Vụ Nông nghiệp Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương trong việc Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW thông qua việc xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT và Ban cán sự Đảng Chính phủ. Kết quả là Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 56-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW; Phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT xây dựng báo cáo về thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước 2011 và tình hình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XII của ngành tài nguyên, môi trường trình Tiểu ban Văn kiện Đại hội 10 của Đảng. Báo cáo đã được hoàn thành và trình Tiểu ban Văn kiện Đại hội.Về các hoạt động dịch và đào tạo, Viện vẫn tiếp tục nghiên cứu các nội dung dịch vụ tài nguyên và môi trường có thể cung cấp ra bên ngoài, phối hợp cùng các đơn vị, đối tác tổ chức thực hiện cũng như tích cực phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước thúc đẩy các hoạt động đào tạo và xây dựng các kế hoạch đào tạo.

Năm 2019, trên cơ sở thực tiễn các hoạt động, Viện đã có 06 ấn phẩm, 23 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế, 31 bài trình bày tại các hội thảo trong và ngoài nước và tổ chức 16 hội nghị, tọa đàm khoa học trong năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá cao những kết quả đạt được của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường trong năm 2019. Trong năm qua, với sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể cán bộ lãnh đạo, viên chức , người lao động đã tham gia tích cực vào xây dựng các đề án, nhiệm vụ quan trọng của ngành TN&MT,... cơ bản tán thành với định hướng chung và các nhiệm vụ cụ thể của Viện trong năm 2020. Thứ trưởng cho rằng Viện cần phải tập trung nguồn lực, trí tuệ để đáp ứng nhu cầu đặt ra từ các nhiệm vụ của cấp trên, tăng cường và mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, phấn đấu trở thành Viện nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực TN&MT.

Thay mặt lãnh đạo Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, phát biểu tại Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, các ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị thuộc Bộ, khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu các định hướng của ngành TN&MT trong thời gian tới cùng với thực tế hoạt động của Viện, hoàn thiện kế hoạch và định hướng nhiệm vụ năm 2020.

Ngọc Anh - An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: