Ngôn ngữ:
Ban Khoáng sản và Tài nguyên nước báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 2020
Thứ sáu, 03 Tháng 1 2020 22:06

Ngày 03/01/2020, Ban Khoáng sản và Tài nguyên nước thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 2020. Ban Khoáng sản và Tài nguyên nước là đơn vị trực thuộc Viện, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về khoáng sản và tài nguyên nước; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao. Đến dự cuộc họp, Phó Viện trưởng Dương Thanh An và đại diện Văn phòng và phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (KH&HTQT) đã có những ý kiến đóng góp nhằm giải quyết những khó khăn của Ban trong quá trình thực hiện công việc.

Năm 2019, Ban được giao thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Rà soát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược tài nguyên nước quốc gia đến năm 2020 phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước”. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ đến nay cơ bản đáp ứng yêu cầu như hợp đồng đã ký kết. Ban đã hoàn thành báo cáo tổng hợp nhiệm vụ và đã được nghiệm thu cấp cơ sở, hiện đang hoàn thiện chờ nghiệm thu cấp Bộ.


Cũng trong năm 2019, Ban đã thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá, hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường nhằm đảm bảo và thực thi quyền tiếp cận thông tin của công dân”. Đến nay, Ban đã triển khai thực hiện công việc theo kế hoạch các nội dung năm 2019 đề ra như: Xây dựng danh mục các quy định pháp luật quản lý tài nguyên và môi trường cần sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm thực thi Hiến pháp 2013 và Luật Tiếp cận thông tin 2016 về đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân; Điều tra, khảo sát, tham vấn tại các Bộ, ngành và 10 địa phương (Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Bình Thuận) về thực trạng chính sách, pháp luật đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân; thực trạng nhu cầu tiếp cận thông tin tài nguyên và môi trường của người dân;…

Trong năm qua, Ban đã tập trung, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, cơ bản hoàn thành tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, cán bộ trong Ban đã chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ, kế hoạch cho những năm tiếp theo. Lãnh đạo Ban đã nỗ lực tham gia, kết nối với các chuyên gia trong nước cũng như quốc tế về quản trị tài nguyên nhằm tăng cường học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm các cơ hội hợp tác. Mặt khác, Ban vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Lực lượng nghiên cứu chuyên sâu của Ban còn mỏng, cán bộ trẻ của Ban chưa có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu về các nội dung chuyên môn được phân công, gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện công việc; Khả năng ngoại ngữ của cán bộ trong Ban vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cấp thiết hiện nay; Kết quả nghiên cứu của Ban còn nhiều hạn chế. Trong năm 2020, Ban mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Lãnh đạo Viện trong lĩnh vực chuyên môn cũng như tạo điều kiện cho các thành viên của Ban được tham gia, tiếp cận với các chương trình đào tạo, tập huấn, hội thảo khoa học trong và ngoài nước về khoáng sản và tài nguyên nước; có cơ chế để tạo điều kiện cho Ban được tiếp cận với thông tin, dữ liệu, tài liệu về quản lý tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước do các đơn vị liên quan tạo lập. Ngoài ra, Ban mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Viện, đặc biệt là Văn phòng và Phòng KH&HTQT.

Phó Viện trưởng Dương Thanh An đánh giá cao sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong Ban đã hoàn thành công việc được giao, trong năm tới, Ban cần tập trung nguồn lực, phân công công việc khoa học để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngọc Anh

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: