Ngôn ngữ:
Ban Môi trường và Phát triển bền vững tổng kết năm 2019 và báo cáo phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020
Thứ năm, 02 Tháng 1 2020 14:29

Ngày 02/01/2020, Ban Môi trường và Phát triển bền vững thuộc Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và môi trường tổ chức báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Ban Môi trường và Phát triển bền vững là đơn vị trực thuộc Viện, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao. Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng đã tham dự và có những ý kiến chỉ đạo phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Tham dự cuộc họp còn có đại diện Văn phòng và phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (KH&HTQT).

Năm 2019, Ban được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) lớn. Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban từng bước được đẩy mạnh và đạt được một số kết quả nhất định. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề tài đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Ban đã đạt được nhiều kết quả khi phối hợp với các đơn vị trong và ngoài viện (Tổ chức Hội thảo, Seminar khoa học…). Các cán bộ trong Ban tiếp tục nghiên cứu thường xuyên theo lĩnh vực, tập trung vào 04 hướng chính: phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường; quản lý chất thải và cải thiện chất lượng môi trường; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; và phát triển bền vững.

Có thể nói, các nhiệm vụ, dự án, đề tài KH&CN, hoạt động tư vấn đã được Ban tích cực triển khai và đạt được những kết quả nhất định. Các nội dung thực hiện trong năm 2019 của các dự án, đề tài đều đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện. Ban đã tập trung vào xây dựng kế hoạch, thực hiện nội dung và hoàn thiện báo cáo tổng kết của Nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên theo chức năng năm 2019 “Nhận diện các tồn tại, bất cập của hoạt động 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải) tại Việt Nam và đề xuất giải pháp khắc phục” và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Mặt khác, Ban xây dựng các đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ, cấp cơ sở; các đề xuất nhiệm vụ dự án trong nước và ngoài nước. Cụ thể, Ban đã đề xuất và phê duyệt 01 đề tài KH&CN cấp Bộ mở mới 2019; 01 nhiệm vụ mở mới 2019 và 01 nhiệm vụ mở mới 2020. Trong năm vừa qua, số lượng bài báo, bài viết được đăng trên tạp chí trong và ngoài nước, bài trình bày tại hội thảo của các nghiên cứu viên trong Ban là 09 bài đăng, bài tham luận, trình bày tại các Hội thảo trong và ngoài nước. Về hoạt động thực hiện nhiệm vụ, dự án, đề án 2019 của Ban cũng được chú trọng, trong đó có nhiệm vụ “Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với Biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013)” Ban đã hoàn thiện báo cáo tổng hợp trình Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban Cán sự Đảng Chính phủ, là cơ sở để Bộ chính trị ban hành Kết luận số 56-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết ngày 23/8/2019. Trong đầu năm 2019, Ban đã tiến hành hoàn thiện các thủ tục đóng nhiệm vụ. Đây là một nhiệm vụ quan trọng và Ban được giao thực hiện.

Ngoài ra, Ban thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện như: Tham gia viết chuyên đề về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường phục vụ đề tài của Ban Kinh tế Trung Ương về phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm; Chuẩn bị nội dung chuyên đề của Bộ trưởng về bảo vệ môi trường khu vực miền Trung; Chuẩn bị nội dung bài giảng của Bộ trưởng tại lớp nghiên cứu, trao đổi với cán bộ của Đảng Nhân dân cán bộ Lào; Chuẩn bị bài giảng cho Bộ trưởng về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường;… Trong năm 2020, Ban tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu theo các lĩnh vực được giao; hoàn thiện các thủ tục phê duyệt đề xuất; tập trung nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng bài đăng...

Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng ghi nhận tinh thần đoàn kết, nỗ lực của Ban để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Ban cũng cần nâng cao kỹ năng viết báo cáo, chuyên môn qua các bài viết, bài báo, sản phẩm của đề tài.

Ngọc Anh

 

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: