Ngôn ngữ:
Viện trưởng Nguyễn Đình Thọ dự Tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Đất đai.

Tháng 12/2020, Ban Đất đai thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Tổng kết báo cáo tình hình nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Ban Đất đai là đơn vị trực thuộc Viện, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về quản lý và sử dụng đất đai; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao. Viện trưởng Nguyễn Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện Văn phòng và phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế cùng toàn thể cán bộ thuộc Ban.

Đại diện Ban, Phó trưởng Ban – ThS. Phạm Thị Minh Thủy trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện công tác năm 2020 và Xây dựng kế hoạch công tác năm 2021. Trong năm 2020, Ban đã thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2020 với tên nhiệm vụ “Nghiên cứu, phát hiện các bất cập của chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài chính về đất đai (đặc biệt là giái đất) nhằm tạo động lực phát triển theo đúng quy luật của kinh tế thị trường”. Các nội dung nghiên cứu để thực hiện nhiệm đã được phân công cho từng cán bộ trong Ban và các sản phẩm của nhiệm vụ đã được hoàn thiện và đang tiến hành các thủ tục nghiệm thu cấp cơ sở và cấp Bộ. Ngoài ra, Ban được giao thực hiện việc xây dựng thuyết minh 02 đề tài cấp Bộ: (1) đề tài “Nghiên cứu, đề xuất chính sách thực hiện quyền bề mặt trong quản lý nhà nước về đất đai” và (2) đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất phương pháp phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng”. Bên cạnh đó, các cán bộ trong Ban đã tham gia nhóm thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất xây dựng mô hình kinh tế xanh cấp xã khu vực sông Lam”.


Ngoài các hoạt động nghiên cứu thường xuyên, Ban Đất đai đã tham gia thực hiện một số các nhiệm vụ khác như: tham gia góp ý Dự thảo chiến lược ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tham gia và đóng góp ý kiến tại những cuộc hội thảo trong và ngoài viện cũng như các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Viện giao.

Nhìn chung, về cơ bản, những công việc, nhiệm vụ của Ban được giao đều thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Các cán bộ nghiên cứu trong Ban đã rất tích cực trong việc nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên, đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ (cấp Bộ, cấp cơ sở) và nhiệm vụ dự án. Các cán bộ trẻ trong Ban cũng rất nỗ lực trong việc tự trau dồi, mở mang kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công việc. Ngoài ra, Ban đã có sự phối hợp tốt với phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế cũng như bộ phận Kế hoạch Tài chính trong việc giải quyết các công việc chuyên môn và công tác tài chính của các nhiệm vụ. Mặt khác, do đặc thù, tính chất công việc đề ra đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực cũng như nhiều kinh nghiệm cùng đội ngũ nghiên cứu viên còn thiếu, đặc biệt là những người có nhiều kinh nghiệm về xây dựng chiến lược, chính sách.

Trong năm 2021, Ban Đất đai dự kiến tiến hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mở mới và 02 đề tài cấp Bộ đã và đang trình Bộ phê duyệt. Bên cạnh đó, các cán bộ trong Ban sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên theo chức năng theo kế hoạch đề ra, xuất bản các bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Viện giao. Song song với điều đó, Ban bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện, hỗ trợ hơn nữa từ phía lãnh đạo Viện trong việc tăng cường năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngọc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: