Ngôn ngữ:
Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính hướng dẫn mức phạt chậm nộp tiền sử dụng đất

Do chậm nộp tiền sử dụng đất, đơn vị của ông Phan Thanh Phong (TP.HCM) bị phạt với mức 0,05% trên tổng số tiền nộp chậm theo quy định tại Nghị định 98/2007/NĐ-CP. Ông Phong cho rằng, việc chậm nộp tiền sử dụng đất của đơn vị mình thuộc phạm trù thực hiện nghĩa vụ tài chính nên phải được áp dụng mức phạt 0,02% theo Điều 18 Nghị định 198/2004/NĐ-CP và số ngày chậm nộp thuế không bao gồm ngày lễ, ngày nghỉ. Ông Phong mong được cơ quan chức năng giải đáp.

Vấn đề ông Phong hỏi, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đã có Văn bản số 2930/TCT-CS, ngày 16/7/2009 hướng dẫn như sau:

Tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

"Chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì mỗi ngày chịu phạt 0,02% (hai phần vạn) tính trên số tiền sử dụng đất chậm nộp".

Tại điểm b khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về đối tượng áp dụng như sau:

"Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật".

Tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, quy định:

"Mức xử phạt là 0,05% mỗi ngày tính theo số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo hoặc trong quyết định xử lý của cơ quan thuế đến ngày người nộp thuế đã tự giác nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước".

Tại khoản 1, khoản 3 Điều 66 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP nêu trên, quy định:

"Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007".

"Việc xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế đã xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được áp dụng theo quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm đó.

Trường hợp mức xử phạt đối với cùng một hành vi quy định tại Nghị định này nhẹ hơn mức xử phạt quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được áp dụng mức xử phạt theo quy định của Nghị định này, kể cả trường hợp hành vi vi phạm đã bị lập biên bản nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa ra quyết định xử lý hoặc đã ra quyết định xử lý nhưng đang trong thời hiệu giải quyết khiếu nại".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hành vi chậm nộp tiền sử dụng đất so với thời hạn ghi trong thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế xảy ra trước ngày Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có hiệu lực thi hành thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất trong thông báo và bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử đất (0,02% mỗi ngày tính trên số tiền chậm nộp). Trường hợp hành vi chậm nộp tiền sử dụng đất xảy ra từ ngày Nghị định số 98/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất trong thông báo và bị xử phạt theo quy định thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất trong thông báo và bị xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 98/2007/NĐ-CP (0,05% mỗi ngày tính trên số tiền chậm nộp). Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định.

 

Nguồn: Trang tin điện tử Chính phủ


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: