Ngôn ngữ:
Phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
Thứ tư, 23 Tháng 12 2009 14:17

Ngày 17 tháng 12 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 2149/QĐ-TTg. Đây là kết quả của một trong những nhiệm vụ xây dựng văn bản qui phạm pháp luật năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ xây dựng Chiến lược quốc gia về giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải (3R) đến năm 2020. Trong thời gian triển khai thực hiện, được biết Bộ Xây dựng cũng đang tiến hành sửa đổi “Chiến lược Quản lý chất thải rắn tại các đô thị và các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (đã được phê duyệt từ năm 1999), Viện đã chủ động liên hệ và có các cuộc làm việc, trao đổi, thảo luận với Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng. Sau đó, hai Bộ đã đi đến thống nhất lồng ghép hai chiến lược và cùng xây dựng và trình Thủ tướng dự thảo Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 định hướng đến 2050. Ngày 17 tháng 12 năm 2009 dự thảo Chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt.

“Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050” là văn bản quan trọng, định hướng công tác quản lý chất thải rắn ở nước ta trong thời gian tới. Một trong những quan điểm chính của Chiến lược là quản lý chất thải rắn phải được thực hiện theo phương thức quản lý tổng hợp trong đó ưu tiên việc phòng ngừa, giảm thiểu, tăng cường tái sử dụng và tái chế chất thải rắn để giảm thiểu tối đa lượng chất thải phải chôn lấp.

Chiến lược đã xác định những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quản lý chất thải rắn một cách tổng thể, toàn diện đồng thời cũng đưa ra danh mục 10 Chương trình thực hiện.


Ban Môi trường và Phát triển bền vững


Tải toàn văn Quyết định
Tiếng Việt.

English.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: