Ngôn ngữ:
Điều tra, khảo sát hoàn thiện cơ chế, chính sách kinh tế, tài chính thúc đẩy phục hồi, phát triển nguồn vốn tự nhiên
Chủ nhật, 13 Tháng 3 2016 22:33

 

1.Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát:

Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách kinh tế, tài chính thúc đẩy phục hồi, phát triển nguồn vốn tự nhiên góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

Dự thảo được khung chính sách kinh tế, tài chính thúc đẩy phục hồi, phát triển nguồn vốn tự nhiên giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

2.Nội dung

- Tổng hợp, đánh giá tổng quan tiềm năng, tình hình khai thác, sử dụng nguồn vốn tự nhiên ở Việt Nam.

- Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, nhu cầu phục hồi, phát triển nguồn vốn tự nhiên và hiện trạng  cơ chế, chính sách kinh tế, tài chính về phục hồi, phát triển nguồn vốn tự nhiên.

- Xây dựng dự thảo chính sách kinh tế, tài chính thúc đẩy phục hồi, phát triển nguồn vốn tự nhiên giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

3.Sản phẩm

- Báo cáo đánh giá tổng quan tiềm năng, tình hình khai thác, sử dụng nguồn vốn tự nhiên ở Việt Nam.

- Báo cáo điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, nhu cầu phục hồi, phát triển nguồn vốn tự nhiên và hiện trạng cơ chế, chính sách kinh tế, tài chính về phục hồi, phát triển nguồn vốn tự nhiên.

- Dự thảo khung chính sách kinh tế, tài chính thúc đẩy phục hồi, phát triển nguồn vốn tự nhiên giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

4. Kết quả nghiệm thu:

- Đang thực hiện

 

5.Thời gian thực hiện: 2015 – 2017


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: