Ngôn ngữ:
Nghiên cứu, xây dựng các quy định về tái chế chất thải rắn trong Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn chi tiết
Thứ tư, 16 Tháng 3 2016 15:43

 

1.Mục tiêu:

Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn, xây dựng các quy định về tái chế chất thải rắn trong Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn chi tiết.

2.Nội dung nghiên cứu:

• Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế liên quan tới tái chế chất thải rắn và quản lý tái chế chất thải rắn;

• Tổng quan tình hình phát sinh chất thải rắn, hiện trạng tái chế chất thải rắn, công nghệ tái chế chất thải rắn, sản phầm tái chế và thị trường của sản phẩm tái chế;

• Thực trạng pháp luật và quản lý nhà nước về tái chế chất thải rắn tại Việt Nam;

• Xây dựng các quy định về tái chế chất thải rắn trong Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn chi tiết về tái chế chất thải rắn;

3.Cơ quan chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

3.Thời gian thực hiện: 2012-2014


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: