Ngôn ngữ:
Xây dựng chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường Việt Nam
Thứ tư, 16 Tháng 3 2016 15:50

 

1.Mục tiêu:

Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn, xác lập mục tiêu và đề xuất khung chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường giai đoạn 2011-2020 bao gồm định hướng phát triển, tạo môi trường pháp lý thuận lợi và phát huy vai trò hỗ trợ của Nhà nước để phát triển ngành kinh tế môi trường ở Việt Nam.

2.Nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển ngành kinh tế môi trường trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế;

- Điều tra, khảo sát đánh giá các điều kiện, yếu tố hình thành, phát triển và thực trạng phát triển ngành kinh tế môi trường ở Việt Nam;

- Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước và rút ra các bài học cho Việt Nam trong việc phát triển ngành kinh tế môi trường;

- Nghiên cứu, phân tích, nhận dạng các cơ hội, thách thức, xác lập mục tiêu hướng tới và đề xuất khung chính sách tổng thể phát triển ngành kinh tế môi trường giai đoạn 2011-2020.

3. Sản phẩm:

- Báo cáo cơ sở lý luận về phát triển ngành kinh tế môi trường trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế;

- Báo cáo điều tra, khảo sát đánh giá các điều kiện, yếu tố hình thành, phát triển và thực trạng phát triển ngành kinh tế môi trường ở Việt Nam.

- Dự thảo khung chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường giai đoạn 2011-2020 trình Thủ tướng Chính phủ.

4.Thời gian thực hiện: 2010 - 2013

5.Kết quả nghiệm thu:

- Dự án đã được nghiệm thu


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: