Thông báo mời thầu Gói thầu tư vấn hãng số 2: Điều tra, khảo sát và đánh giá đa dạng sinh học, kinh tế xã hội, môi trường, văn hóa phục vụ thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thụy, Thái Bình

  •   09/12/2015 09:02:40 PM
  •   Viewed: 344
Tên bên mời thầu: Ban quản lý Hợp phần dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Viết tắt là Ban quản lý Hợp phần dự án...

Thông báo mời thầu Gói thầu tư vấn hãng số 1: Cập nhật danh mục kiểm kê đất ngập nước Việt Nam; xây dựng danh sách chi tiết và thiết lập bản đồ kết quả danh mục các khu đất ngập nước quan trọng

  •   09/12/2015 08:49:07 PM
  •   Viewed: 417
Tên bên mời thầu: Ban quản lý Hợp phần dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Viết tắt là Ban quản lý Hợp phần dự án...

Họp Hội đồng cấp cơ sở xét duyệt thuyết minh đề tài cấp Bộ năm 2016

  •   22/11/2015 09:38:23 PM
  •   Viewed: 476
Ngày 21 tháng 11 năm 2015, tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, TS Nguyễn Thắng - Phó Viện trưởng và TS Nguyễn Trung Thắng - Phó...
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second