Ban Biến đổi khí hậu và biển, hải đảo

 •   29/10/2008 04:49:05 AM
 •   Viewed: 13351
Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu, tham...

Ban Khoáng sản và Tài nguyên nước

 •   29/10/2008 04:49:05 AM
 •   Viewed: 13291
Ban Khoáng sản và Tài nguyên nước là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp...

Ban Quản lý đất đai và bất động sản

 •   29/10/2008 04:49:05 AM
 •   Viewed: 13731
Ban Đất đai là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp Viện trưởng đề xuất, xây...

Ban Môi trường và Phát triển bền vững

 •   29/10/2008 04:49:05 AM
 •   Viewed: 15432
Ban Môi trường và Phát triển bền vững là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu, tham mưu...

Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường

 •   29/10/2008 04:49:05 AM
 •   Viewed: 13729
Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp...

Ban Thể chế và Nguồn lực

 •   29/10/2008 04:49:05 AM
 •   Viewed: 10084
Vị trí và chức năng Ban Thể chế và Nguồn lực là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng tham mưu, giúp...

Ban Dự báo và Chiến lược

 •   29/10/2008 04:49:05 AM
 •   Viewed: 3682
Vị trí và chức năngBan Dự báo và Chiến lược là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng tham mưu, giúp...

Ban Tổng hợp

 •   29/10/2008 04:49:05 AM
 •   Viewed: 10887
Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu, tham mưu, giúp...
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second