Ban Biến đổi khí hậu và biển, hải đảo

Wednesday - 29/10/2008 04:49
Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp Viện trưởng đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách của nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, tổng kết thực tiễn trong nước, phát hiện các bất cập và đề xuất việc bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách của nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm: a) Tăng cường năng lực quan trắc, dự báo về biến đổi khí hậu; b) Thích ứng với biến đổi khí hậu; c) Thúc đẩy giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. 2. Nghiên cứu, tổng hợp các vấn đề toàn cầu liên quan tới biến đổi khí hậu và các tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, tài nguyên và bảo vệ môi trường. 3. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu theo sự phân công của Viện trưởng. 4. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ; tham gia thẩm định, xét duyệt các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp thực hiện các dự án hợp tác quốc tế; tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ về khoa học và công nghệ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu theo phân công của Viện trưởng. 5. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản của Ban. 6. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao. Cơ cấu tổ chức 1. Lãnh đạo Ban a) Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu có Trưởng ban và một số Phó Trưởng ban; b) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Ban; c) Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công. 2. Các nhóm nghiên cứu a) Về các vấn đề toàn cầu; b) Về thích ứng với biến đổi khí hậu; c) Về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Thông tin liên hệ: Trưởng ban: TS. Nguyễn Lanh (số lẻ: 227)------------------- Điện thoại thường trực: 04.37931629 (ext: 226) Bài liên quan {loadposition related}

Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp Viện trưởng đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách của nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, tổng kết thực tiễn trong nước, phát hiện các bất cập và đề xuất việc bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách của nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm:

a) Tăng cường năng lực quan trắc, dự báo về biến đổi khí hậu;

b) Thích ứng với biến đổi khí hậu;

c) Thúc đẩy giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

2. Nghiên cứu, tổng hợp các vấn đề toàn cầu liên quan tới biến đổi khí hậu và các tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, tài nguyên và bảo vệ môi trường.

3. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu theo sự phân công của Viện trưởng.

4. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ; tham gia thẩm định, xét duyệt các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp thực hiện các dự án hợp tác quốc tế; tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ về khoa học và công nghệ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu theo phân công của Viện trưởng.

5. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản của Ban.

6. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban

a) Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu có Trưởng ban và một số Phó Trưởng ban;

b) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Ban;

c) Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công.

2. Các nhóm nghiên cứu

a) Về các vấn đề toàn cầu;

b) Về thích ứng với biến đổi khí hậu;

c) Về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Thông tin liên hệ:

Trưởng ban: TS. Nguyễn Lanh (số lẻ: 227)
-------------------
Điện thoại thường trực: 04.37931629 (ext: 226)

Bài liên quan

{loadposition related}

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second