Ban Dự báo và Chiến lược

Wednesday - 29/10/2008 04:49
Vị trí và chức năngBan Dự báo và Chiến lược là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng tổ chức nghiên cứu, dự báo và đề xuất chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Về dự báo biến động và cung - cầu tài nguyên và môi trường:a) Nghiên cứu phương pháp luận, mô hình, quy trình, hướng dẫn kỹ thuật về dự báo biến động tài nguyên và môi trường và cung - cầu đối với phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện nước ta;b) Tổ chức nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, dự báo xu thế biến động các nguồn tài nguyên, các thành phần môi trường và cung - cầu đối với phát triển kinh tế - xã hội.2. Về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường:a) Nghiên cứu phương pháp luận, quy trình, hướng dẫn xây dựng, giám sát và đánh giá việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;b) Nghiên cứu, đề xuất chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;c) Phân tích, dự báo tác động và đánh giá tình hình thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.3. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo phân công của Viện trưởng.4. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, dự án hợp tác quốc tế theo sự phân công của Viện trưởng.5. Quản lý viên chức, lao động và tài sản thuộc Ban.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao. Cơ cấu tổ chức Ban Dự báo và Chiến lược có Trưởng ban và một số Phó trưởng ban.Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Ban.Các Phó trưởng ban giúp việc Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các lĩnh vực công tác được phân công.Thông tin liên hệ:       TS. Nguyễn Thắng       Trưởng ban       Điện thoại: 04.37931629 (ext 113)       -------------------------       Điện thoại thường trực: 04.37931629 (ext 112)Bài liên quan{loadposition related}

Vị trí và chức năng

Ban Dự báo và Chiến lược là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng tổ chức nghiên cứu, dự báo và đề xuất chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về dự báo biến động và cung - cầu tài nguyên và môi trường:

a) Nghiên cứu phương pháp luận, mô hình, quy trình, hướng dẫn kỹ thuật về dự báo biến động tài nguyên và môi trường và cung - cầu đối với phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện nước ta;
b) Tổ chức nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, dự báo xu thế biến động các nguồn tài nguyên, các thành phần môi trường và cung - cầu đối với phát triển kinh tế - xã hội.

2. Về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường:

a) Nghiên cứu phương pháp luận, quy trình, hướng dẫn xây dựng, giám sát và đánh giá việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;
b) Nghiên cứu, đề xuất chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;
c) Phân tích, dự báo tác động và đánh giá tình hình thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

3. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo phân công của Viện trưởng.

4. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, dự án hợp tác quốc tế theo sự phân công của Viện trưởng.

5. Quản lý viên chức, lao động và tài sản thuộc Ban.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

Ban Dự báo và Chiến lược có Trưởng ban và một số Phó trưởng ban.

Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Ban.

Các Phó trưởng ban giúp việc Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các lĩnh vực công tác được phân công.

Thông tin liên hệ:

       TS. Nguyễn Thắng
       Trưởng ban
       Điện thoại: 04.37931629 (ext 113)
       -------------------------
       Điện thoại thường trực: 04.37931629 (ext 112)

Bài liên quan

{loadposition related}
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second