Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường

Wednesday - 29/10/2008 04:49
Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp Viện trưởng đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách kinh tế của nhà nước áp dụng trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Tổ chức nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, tổng kết thực tiễn trong nước, phát hiện những bất cập và đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách kinh tế của nhà nước áp dụng trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, bao gồm: a) Định giá, lượng giá, thiết lập tài khoản, hạch toán tài nguyên và môi trường; đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường; lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra; b) Các công cụ kinh tế và cơ chế tài chính; đánh giá hiệu quả kinh tế của các chính sách liên quan đến tài nguyên và môi trường; c) Các xu hướng và mô hình mới về phát triển kinh tế - xã hội gắn với khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; d) Thể chế kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế thế giới và các chính sách kinh tế liên quan khác trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. 2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức liên quan đến kinh tế tài nguyên và môi trường theo phân công của Viện trưởng. 3. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ; tham gia thẩm định, xét duyệt các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp thực hiện các dự án hợp tác quốc tế; tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ về khoa học và công nghệ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về kinh tế tài nguyên và môi trường theo phân công của Viện trưởng. 4. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Ban. 5. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao. Cơ cấu tổ chức 1. Lãnh đạo Ban a) Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban. b) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Ban. c) Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công. 2. Các nhóm nghiên cứu a) Về lượng giá và hạch toán; b) Về công cụ kinh tế, cơ chế tài chính và phân tích chính sách; c) Về thể chế, mô hình kinh tế mới và hội nhập kinh tế thế giới. Thông tin liên hệ: Trưởng ban: Ths. Đặng Quốc Thắng (số lẻ: 118) --------------------------- Điện thoại thường trực: 04.37931629 (ext: 119) Bài liên quan {loadposition related}

Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp Viện trưởng đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách kinh tế của nhà nước áp dụng trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, tổng kết thực tiễn trong nước, phát hiện những bất cập và đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách kinh tế của nhà nước áp dụng trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, bao gồm:

a) Định giá, lượng giá, thiết lập tài khoản, hạch toán tài nguyên và môi trường; đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường; lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra;

b) Các công cụ kinh tế và cơ chế tài chính; đánh giá hiệu quả kinh tế của các chính sách liên quan đến tài nguyên và môi trường;

c) Các xu hướng và mô hình mới về phát triển kinh tế - xã hội gắn với khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường;

d) Thể chế kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế thế giới và các chính sách kinh tế liên quan khác trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức liên quan đến kinh tế tài nguyên và môi trường theo phân công của Viện trưởng.

3. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ; tham gia thẩm định, xét duyệt các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp thực hiện các dự án hợp tác quốc tế; tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ về khoa học và công nghệ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về kinh tế tài nguyên và môi trường theo phân công của Viện trưởng.

4. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Ban.

5. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban

a) Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.

b) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Ban.

c) Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công.

2. Các nhóm nghiên cứu

a) Về lượng giá và hạch toán;

b) Về công cụ kinh tế, cơ chế tài chính và phân tích chính sách;

c) Về thể chế, mô hình kinh tế mới và hội nhập kinh tế thế giới.

Thông tin liên hệ:

Trưởng ban: Ths. Đặng Quốc Thắng (số lẻ: 118)
---------------------------
Điện thoại thường trực: 04.37931629 (ext: 119)

Bài liên quan

{loadposition related}

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second