Ban Môi trường và Phát triển bền vững

Wednesday - 29/10/2008 04:49
Ban Môi trường và Phát triển bền vững là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp Viện trưởng đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Nghiên cứu các vấn đề môi trường trong nước, khu vực, toàn cầu và các tác động đến môi trường nước ta. 2. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, tổng kết thực tiễn trong nước, phát hiện các bất cập và đề xuất việc bổ sung, hoàn thiện chiến lược, cơ chế, chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường, bao gồm: a) Phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường; b) Quản lý chất thải; phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường; c) Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 3. Nghiên cứu về phát triển bền vững: a) Nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm quốc tế; xu thế, các mô hình về phát triển bền vững và các điều kiện để áp dụng vào nước ta; b) Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam. 4. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững theo sự phân công của Viện trưởng. 5. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ; tham gia thẩm định, xét duyệt các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp thực hiện các dự án hợp tác quốc tế; tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ về khoa học và công nghệ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững theo sự phân công của Viện trưởng. 6. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản của Ban. 7. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao. Cơ cấu tổ chức 1. Lãnh đạo Ban a) Ban Môi trường và Phát triển bền vững có Trưởng ban và một số Phó Trưởng ban; b) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Ban; c) Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công. 2. Các nhóm nghiên cứu a) Về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; b) Về quản lý chất thải và cải thiện chất lượng môi trường; c) Về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; d) Về phát triển bền vững. Thông tin liên hệ: Trưởng ban: Ths. Hoàng Hồng Hạnh (số lẻ: 220) ------------------- Điện thoại thường trực: 04.37931629 (ext: 221) Bài liên quan {loadposition related}

Ban Môi trường và Phát triển bền vững là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp Viện trưởng đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu các vấn đề môi trường trong nước, khu vực, toàn cầu và các tác động đến môi trường nước ta.

2. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, tổng kết thực tiễn trong nước, phát hiện các bất cập và đề xuất việc bổ sung, hoàn thiện chiến lược, cơ chế, chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường, bao gồm:

a) Phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường;

b) Quản lý chất thải; phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường;

c) Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

3. Nghiên cứu về phát triển bền vững:

a) Nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm quốc tế; xu thế, các mô hình về phát triển bền vững và các điều kiện để áp dụng vào nước ta;

b) Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam.

4. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững theo sự phân công của Viện trưởng.

5. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ; tham gia thẩm định, xét duyệt các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp thực hiện các dự án hợp tác quốc tế; tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ về khoa học và công nghệ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững theo sự phân công của Viện trưởng.

6. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản của Ban.

7. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban

a) Ban Môi trường và Phát triển bền vững có Trưởng ban và một số Phó Trưởng ban;

b) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Ban;

c) Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công.

2. Các nhóm nghiên cứu

a) Về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm;

b) Về quản lý chất thải và cải thiện chất lượng môi trường;

c) Về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học;

d) Về phát triển bền vững.

Thông tin liên hệ:

Trưởng ban: Ths. Hoàng Hồng Hạnh (số lẻ: 220)
-------------------
Điện thoại thường trực: 04.37931629 (ext: 221)

Bài liên quan

{loadposition related}

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second