Ban Quản lý đất đai và bất động sản

Wednesday - 29/10/2008 04:49
Ban Đất đai là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp Viện trưởng đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách của nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai; tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Đánh giá và dự báo biến động sử dụng đất; đánh giá tiềm năng và hiệu quả sử dụng đất. 2. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, tổng kết thực tiễn trong nước, phát hiện bất cập và đề xuất việc bổ sung, hoàn thiện chiến lược, cơ chế, chính sách của nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, bao gồm: a) Chế độ sở hữu đất đai và các quan hệ về quyền tài sản đất, về phân phối lợi ích trong khai thác, quản lý, sử dụng đất đai; b) Khai thác và sử dụng các loại đất; giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; c) Những vấn đề khác liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai. 2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực đất đai theo phân công của Viện trưởng. 3. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ; tham gia thẩm định, xét duyệt các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp thực hiện các dự án hợp tác quốc tế; tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ về khoa học và công nghệ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực đất đai theo phân công của Viện trưởng. 4. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Ban. 5. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công. Cơ cấu tổ chức 1. Lãnh đạo Ban a) Lãnh đạo Ban Đất đai có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban; b) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Ban; c)  Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công. 2. Các nhóm nghiên cứu a) Về quản trị đất đai; quyền tài sản đất và vấn đề phân phối lợi ích trong điều kiện sở hữu đất đai toàn dân của Việt Nam; b) Về chiến lược, qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất và cơ chế chính sách trong giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; c) Về các công cụ hành chính, kỹ thuật và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước về đất đai và các vấn đề liên quan. Thông tin liên hệ: Trưởng ban: TS. Trần Tú Cường (số lẻ: 224) ----------------- Bài liên quan {loadposition related}

Ban Đất đai là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp Viện trưởng đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách của nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai; tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đánh giá và dự báo biến động sử dụng đất; đánh giá tiềm năng và hiệu quả sử dụng đất.

2. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, tổng kết thực tiễn trong nước, phát hiện bất cập và đề xuất việc bổ sung, hoàn thiện chiến lược, cơ chế, chính sách của nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, bao gồm:

a) Chế độ sở hữu đất đai và các quan hệ về quyền tài sản đất, về phân phối lợi ích trong khai thác, quản lý, sử dụng đất đai;

b) Khai thác và sử dụng các loại đất; giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

c) Những vấn đề khác liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai.

2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực đất đai theo phân công của Viện trưởng.

3. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ; tham gia thẩm định, xét duyệt các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp thực hiện các dự án hợp tác quốc tế; tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ về khoa học và công nghệ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực đất đai theo phân công của Viện trưởng.

4. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Ban.

5. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban

a) Lãnh đạo Ban Đất đai có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban;

b) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Ban;

c)  Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công.

2. Các nhóm nghiên cứu

a) Về quản trị đất đai; quyền tài sản đất và vấn đề phân phối lợi ích trong điều kiện sở hữu đất đai toàn dân của Việt Nam;

b) Về chiến lược, qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất và cơ chế chính sách trong giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

c) Về các công cụ hành chính, kỹ thuật và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước về đất đai và các vấn đề liên quan.

Thông tin liên hệ:

Trưởng ban: TS. Trần Tú Cường (số lẻ: 224)

-----------------

Bài liên quan

{loadposition related}

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second