Ban Khoáng sản và Tài nguyên nước

Wednesday - 29/10/2008 04:49
Ban Khoáng sản và Tài nguyên nước là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp Viện trưởng đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách của nhà nước về quản lý khoáng sản và tài nguyên nước; tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, tổng kết thực tiễn trong nước, phát hiện các bất cập và đề xuất việc bổ sung, hoàn thiện chiến lược, cơ chế, chính sách của nhà nước về quản lý khoáng sản, bao gồm: a) Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; khoanh định khu vực khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; b) Thăm dò, khai thác khoáng sản; quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; c) Sử dụng bền vững khoáng sản; bảo vệ quyền lợi của địa phương, người dân nơi có khoáng sản khai thác. 2. Nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm quốc tế, tổng kết thực tiễn trong nước, phát hiện các bất cập và đề xuất việc bổ sung, hoàn thiện chiến lược, cơ chế, chính sách của nhà nước về quản lý tài nguyên nước, bao gồm: a) Điều tra cơ bản tài nguyên nước; bảo vệ tài nguyên nước; b) Khai thác, sử dụng tài nguyên nước; quyền khai thác tài nguyên nước; c) Sử dụng bền vững tài nguyên nước; điều hòa, phân phối tài nguyên nước; phòng, chống, khắc phục hậu quả do nước gây ra. 3. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khoáng sản và tài nguyên nước theo phân công của Viện trưởng. 4. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ; tham gia thẩm định, xét duyệt các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp thực hiện các dự án hợp tác quốc tế; tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ về khoa học và công nghệ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước theo phân công của Viện trưởng. 5. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Ban. 6. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao. Cơ cấu tổ chức 1. Lãnh đạo Ban a) Ban Khoáng sản và Tài nguyên nước có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban; b) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Ban; c) Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công. 2. Các nhóm nghiên cứu a) Về địa chất khoáng sản; b) Về tài nguyên nước. Thông tin liên hệ: Phó trưởng ban phụ trách: Ths. Nguyễn Thị Kim Ngân (số lẻ: 222) Bài liên quan {loadposition related}

Ban Khoáng sản và Tài nguyên nước là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp Viện trưởng đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách của nhà nước về quản lý khoáng sản và tài nguyên nước; tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, tổng kết thực tiễn trong nước, phát hiện các bất cập và đề xuất việc bổ sung, hoàn thiện chiến lược, cơ chế, chính sách của nhà nước về quản lý khoáng sản, bao gồm:

a) Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; khoanh định khu vực khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác;

b) Thăm dò, khai thác khoáng sản; quyền thăm dò, khai thác khoáng sản;

c) Sử dụng bền vững khoáng sản; bảo vệ quyền lợi của địa phương, người dân nơi có khoáng sản khai thác.

2. Nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm quốc tế, tổng kết thực tiễn trong nước, phát hiện các bất cập và đề xuất việc bổ sung, hoàn thiện chiến lược, cơ chế, chính sách của nhà nước về quản lý tài nguyên nước, bao gồm:

a) Điều tra cơ bản tài nguyên nước; bảo vệ tài nguyên nước;

b) Khai thác, sử dụng tài nguyên nước; quyền khai thác tài nguyên nước;

c) Sử dụng bền vững tài nguyên nước; điều hòa, phân phối tài nguyên nước; phòng, chống, khắc phục hậu quả do nước gây ra.

3. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khoáng sản và tài nguyên nước theo phân công của Viện trưởng.

4. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ; tham gia thẩm định, xét duyệt các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp thực hiện các dự án hợp tác quốc tế; tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ về khoa học và công nghệ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước theo phân công của Viện trưởng.

5. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Ban.

6. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban

a) Ban Khoáng sản và Tài nguyên nước có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban;

b) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Ban;

c) Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công.

2. Các nhóm nghiên cứu

a) Về địa chất khoáng sản;

b) Về tài nguyên nước.

Thông tin liên hệ:

  • Phó trưởng ban phụ trách: Ths. Nguyễn Thị Kim Ngân (số lẻ: 222)

Bài liên quan

{loadposition related}

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second