Ban Thể chế và Nguồn lực

Wednesday - 29/10/2008 04:49
Vị trí và chức năng Ban Thể chế và Nguồn lực là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng tổ chức nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, hệ thống tổ chức và tăng cường nguồn lực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, hệ thống tổ chức và tăng cường nguồn lực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, bao gồm: a) Việc phân định phạm vi điều chỉnh của các hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường và với các hệ thống pháp luật khác có liên quan; lộ trình cải cách, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường;b) Hệ thống hoá, phân tích thực trạng, tổng kết thực tiễn, nhận dạng các bất cập và sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường;c) Chế tài hành chính, hình sự và việc áp dụng trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;d) Các điều ước và pháp luật quốc tế về tài nguyên và môi trường, việc thực hiện và đề xuất việc nội luật hoá trong các văn bản quy phạm pháp luật quốc gia; đ) Hoàn thiện hệ thống tổ chức, cơ chế phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đề xuất mô hình quản lý nhà nước, giải pháp cải cách hành chính trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;e) Chiến lược, chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; các chế độ, chính sách đãi ngộ, đặc thù đối với cán bộ công chức, người lao động trong ngành tài nguyên và môi trường;g) Cơ chế đầu tư, nguồn lực tài chính cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của Viện trưởng. 3. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án hợp tác quốc tế theo sự phân công của Viện trưởng. 4. Quản lý viên chức, lao động hợp đồng và tài sản thuộc Ban. 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao. Cơ cấu tổ chức Ban Thể chế và Nguồn lực có Trưởng ban và một số Phó trưởng ban. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Ban. Phó trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công. Thông tin liên hệ: Bài liên quan {loadposition related}

Vị trí và chức năng

Ban Thể chế và Nguồn lực là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng tổ chức nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, hệ thống tổ chức và tăng cường nguồn lực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, hệ thống tổ chức và tăng cường nguồn lực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, bao gồm:

a) Việc phân định phạm vi điều chỉnh của các hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường và với các hệ thống pháp luật khác có liên quan; lộ trình cải cách, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường;
b) Hệ thống hoá, phân tích thực trạng, tổng kết thực tiễn, nhận dạng các bất cập và sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường;
c) Chế tài hành chính, hình sự và việc áp dụng trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;
d) Các điều ước và pháp luật quốc tế về tài nguyên và môi trường, việc thực hiện và đề xuất việc nội luật hoá trong các văn bản quy phạm pháp luật quốc gia;
đ) Hoàn thiện hệ thống tổ chức, cơ chế phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đề xuất mô hình quản lý nhà nước, giải pháp cải cách hành chính trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;
e) Chiến lược, chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; các chế độ, chính sách đãi ngộ, đặc thù đối với cán bộ công chức, người lao động trong ngành tài nguyên và môi trường;
g) Cơ chế đầu tư, nguồn lực tài chính cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của Viện trưởng.

3. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án hợp tác quốc tế theo sự phân công của Viện trưởng.

4. Quản lý viên chức, lao động hợp đồng và tài sản thuộc Ban.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

Ban Thể chế và Nguồn lực có Trưởng ban và một số Phó trưởng ban.

Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Ban.

Phó trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công.

Thông tin liên hệ:

Bài liên quan

{loadposition related}

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second