Ban Tổng hợp

Wednesday - 29/10/2008 04:49
Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu, tham mưu, giúp Viện trưởng xây dựng năng lực và thực hiện dự báo chiến lược; đề xuất việc bổ sung, hoàn thiện thể chế, nguồn lực, chiến lược, chính sách liên ngành, quản lý tổng hợp để quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Nghiên cứu phương pháp luận, quy trình, xây dựng năng lực dự báo chiến lược, đưa ra các kịch bản liên quan đến quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 2. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức bộ máy, nguồn lực để quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 3. Nghiên cứu đề xuất, xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 4. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy quản lý tổng hợp; phối hợp liên ngành, liên vùng; giải quyết xung đột, tranh chấp trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 5. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Ban. 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao. Cơ cấu tổ chức 1. Lãnh đạo Ban a) Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược có Trưởng ban và một số Phó Trưởng ban; b) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Ban; c) Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công. 2. Các nhóm chuyên môn: a) Nhóm nghiên cứu các vần đề chung; b) Nhóm dự báo chiến lược; c) Nhóm thể chế, nguồn lực; đ) Nhóm quản lý tổng hợp. Thông tin liên hệ: Phó Trưởng ban phụ trách: Ths. Đặng Trung Tú (số lẻ: 116) Phó Trưởng ban: Ths. Nguyễn Hoàng Minh Điện thoại: 04.37931629 (ext 345) -------------------------- Bài liên quan {loadposition related}

Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu, tham mưu, giúp Viện trưởng xây dựng năng lực và thực hiện dự báo chiến lược; đề xuất việc bổ sung, hoàn thiện thể chế, nguồn lực, chiến lược, chính sách liên ngành, quản lý tổng hợp để quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu phương pháp luận, quy trình, xây dựng năng lực dự báo chiến lược, đưa ra các kịch bản liên quan đến quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

2. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức bộ máy, nguồn lực để quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

3. Nghiên cứu đề xuất, xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy quản lý tổng hợp; phối hợp liên ngành, liên vùng; giải quyết xung đột, tranh chấp trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

5. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Ban.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban

a) Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược có Trưởng ban và một số Phó Trưởng ban;

b) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Ban;

c) Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công.

2. Các nhóm chuyên môn:

a) Nhóm nghiên cứu các vần đề chung;

b) Nhóm dự báo chiến lược;

c) Nhóm thể chế, nguồn lực;

đ) Nhóm quản lý tổng hợp.

Thông tin liên hệ:

Phó Trưởng ban phụ trách: Ths. Đặng Trung Tú (số lẻ: 116)
Phó Trưởng ban: Ths. Nguyễn Hoàng Minh
Điện thoại: 04.37931629 (ext 345)
--------------------------

Bài liên quan

{loadposition related}

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second