Hội nghị tổng kết công tác 2009 và định hướng hoạt động năm 2010

Tuesday - 29/12/2009 16:38
Ngày 25 tháng 12 năm 2009, Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010”. Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị.
Thay mặt Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Nguyễn Văn Tài đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010 của Viện. Báo cáo được đại diện Văn phòng Viện minh họa qua một số hình ảnh, con số cụ thể trong năm 2009. Theo đó, Viện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp quan trọng cho công tác quản lý nhà nước của Bộ. Cụ thể Viện đã chủ trì, phối hợp với một số đơn vị có liên quan xây dựng và trình ban hành các văn bản: Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ TNMT về đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường; Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 định hướng đến 2050; các điều khoản bổ sung, sửa đổi của chương về tội phạm môi trường của Bộ Luật Hình sự; Nghị định của Chính phủ về xác định thiệt hại do ô nhiễm suy thoái gây ra đối với môi trường; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học; Đề án Phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020; Báo cáo quốc gia về đánh giá biến đổi khí hậu ở Việt Nam;…

Bên cạnh các kết quả nổi bật nêu trên, công tác nghiên cứu về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường; tư vấn và đào tạo về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; hợp tác quốc tế và phối hợp với các cơ quan Bộ ngành,… đã đang từng bước đi vào ổn định và đi vào chiều sâu.

Từng bước cụ thể hóa những quan điểm, chỉ đạo lớn về kinh tế hoá ngành tài nguyên và môi trường vào lĩnh vực nghiên cứu của Viện, năm 2010, Viện đề ra một số hoạt động trọng tâm sau:

- Hình thành cơ sở lý luận, cung cấp phương pháp luận, xây dựng khung chính sách và các hướng dẫn thực hiện chủ trương đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường;

- Xây dựng các Chiến lược:  Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường 2011 - 2020; Chiến lược Bảo vệ môi trường đến năm 2020; Chiến lược sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020.

- Xây dựng Quy hoạch bức xạ - hạt nhân ttrong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường.

Song song với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, Viện vẫn xác định nghiên cứu thường xuyên là nhiệm vụ cơ bản, gắn liền với 04 định hướng cần đi vào nghiên cứu chuyên sâu của Viện, đó là: (1) Dự báo về tài nguyên và môi trường; (2) Nghiên cứu, xây dựng chiến lược nhằm định hướng công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cho giai đoạn 5 năm, 10 năm, 20 năm và tầm nhìn dài hạn; (3) Phân tích chính sách để phát hiện, nhận dạng bản chất và đề xuất các giải pháp dài hạn khắc phục các bất cập trong thực tiễn quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; (4) Đề xuất các công cụ, cơ chế, biện pháp mới, tổng hợp, liên ngành trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Sau khi nghe Viện trưởng Nguyễn Văn Tài trình bày báo cáo, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đều có chung đánh giá: “năm 2009 là năm thành công của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, tuy là đơn vị còn non trẻ mới đang ổn định dần về tổ chức nhưng những sản phẩm đầu tay của Viện đóng góp quan trọng cho ngành tài nguyên và môi trường”. Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cũng đã có những ý kiến đóng góp hết sức quý báu cho hoạt động của Viện năm 2010.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã chỉ đạo định hướng hoạt động của Viện trong năm 2010 và những năm tiếp theo qua 5 nội dung:

(1) Luôn nhận thức rõ vai trò quan trọng của Viện trong cơ cấu tổ chức của Bộ. Từ đó, Viện phải có lộ trình từng bước tuyển dụng và đào tạo để hình thành đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, có khả năng sáng tạo và ý thức phản biện khoa học. Nguồn nhân lực quan trọng này cùng với đội ngũ chuyên gia giỏi trong và ngoài nước mà Viện thu hút, tập hợp, hợp tác được là yếu tố quan trọng nhất, quyết định việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đặt ra của Viện, của ngành trong năm 2010 và nhiều năm tới.

(2) Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Viện. Sản phẩm đó vừa phải mang tính lâu dài vừa đáp ứng kịp thời những lĩnh vực cấp bách mà Bộ yêu cầu; tiếp tục nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển tổng thể của ngành tài nguyên và môi trường. Các nghiên cứu của Viện phải đi đầu giúp cho chủ trương kinh tế hóa ngành triển khai tốt.

(3) Xác định rõ phạm vi nghiên cứu của Viện, từ đó xấy dựng kế hoạch vận hành tổ chức một cách khoa học;

(4) Bám sát các chủ trương của Bộ và Nhà nước để đề xuất cơ chế, chính sách giải quyết các vấn đề cấp bách của cuộc sống liên quan đến ngành mà Bộ yêu cầu;

(5) Viện cần hệ thống hóa tư liệu ngành tài nguyên và môi trường. Sớm triển khai hội nghị để các đơn vị trong ngành “đặt hàng” Viện xây dựng khung nghiên cứu lâu dài, đồng thời kịp thời tháo gỡ những vấn đề nóng bỏng, bức xúc liên quan đến các lĩnh vực quản lý của ngành.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Viện, Viện trưởng Nguyễn Văn Tài đã cảm ơn Bộ trưởng, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã đến dự Hội nghị và có những ý kiến đóng góp hết sức quý báu và hứa Viện sẽ đoàn kết, nỗ lực sáng tạo và quyết tâm thực hiện 5 chỉ đạo của Bộ trưởng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2010, từng bước đáp ứng kỳ vọng của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trong Bộ, góp phần thực hiện thành công chủ trương đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường của Ban cán sự Đảng Bộ TNMT.

 

Văn phòng Viện

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second