Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên đến thăm và làm việc với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Wednesday - 06/05/2009 15:47
Vào 14h chiều 5/2/2009, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cùng lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Tổ chức Cán bộ, Pháp chế, Kế hoạch, Tài chính, Hợp tác quốc tế, Thi đua - khen thưởng và Văn Phòng Bộ đã đến thăm và có buổi làm việc với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tại trụ sở 1116 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên khẳng định đây là buổi làm việc mang tính định hướng lâu dài cho Viện. Viện phải là đơn vị đầu tiên nắm các chủ trương đường lối, chính sách tài nguyên và môi trường của Đảng và Nhà nước, đồng thời cập nhật thông tin của thế giới để xây dựng chiến lược, chính sách cho Bộ, ngành.
 Thay mặt đơn vị, Viện trưởng Nguyễn Văn Tài nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng và toàn thể các vị khách đã đến thăm và làm việc với Viện. Đồng thời báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động và một số định hướng của Viện. Trong đó, Viện trưởng Nguyễn Văn Tài nhấn mạnh đến công tác Dự báo biến động tài nguyên và môi trường, dự báo cung - cầu tài nguyên và môi trường đối với phát triển kinh tế - xã hội; Định hướng công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong ngắn hạn và tầm nhìn dài hạn; Phát hiện, nhận dạng bản chất và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục các bất cập trong thực tiễn quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Đề xuất cơ chế, chính sách các công cụ, biện pháp tổng hợp, liên ngành áp dụng trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 Nhiệm vụ trước mắt là xây dựng cơ sở dữ liệu về chiến lược, chính sách Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (bao gồm chiến lược, chính sách trên các lĩnh vực thuộc Bộ, các ngành, lĩnh vực có liên quan và kinh nghiệm của các nước trên thế giới); Nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất lộ trình thực hiện chiến lược và các giải pháp tổng thể để thực hiện chủ trương kinh tế hóa, tài chính hóa ngành Tài nguyên và Môi trường; Nghiên cứu lý luận, cơ sở thực tiễn và tổ chức xây dựng các mô hình, phương pháp dự báo biến động tài nguyên và môi trường.
 Bộ trưởng đã lắng nghe và khen ngợi Viện đã sớm đi vào ổn định, đề xuất các ý tưởng tốt những vấn đề liên quan đến Viện và mối quan hệ hợp tác với các đơn vị trong Bộ. Sau đó, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã chỉ đạo các lãnh đạo và chuyên viên các Vụ cho ý kiến và phát biểu.
 Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cho rằng tuy mới thành lập được hơn 3 năm nhưng Viện đã có nhiều nỗ lực để nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy và triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Bộ ủng hộ các kiến nghị, đề xuất của Viện, hơn thế nữa Bộ trưởng cho rằng một số kiến nghị còn khiêm tốn như tham gia các đoàn công tác của Bộ làm việc với nước ngoài, Viện cần chủ động đề xuất, lãnh đạo Viện cần đi học hỏi và trao đổi với các Viện nổi tiếng trên thế giới. Hướng sắp tới của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đặc biệt ưu tiên đầu tư kinh phí để Viện thực hiện đề án “Kinh tế hóa, tài chính hóa ngành Tài nguyên và Môi trường”, dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường” và dự án “Xây dựng chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường”; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng cơ chế linh hoạt nhằm thu hút và tuyển chọn cán bộ có năng lực làm việc cho Viện; Tăng cường quan hệ, phối hợp với các viện nghiên cứu trong và ngoài nước, các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan ở Trung ương và địa phương; Bám sát chỉ đạo, điều hành của Bộ, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan tới các lĩnh vực quản lý của Bộ.
 Về phía các Đơn vị trực thuộc Bộ, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên yêu cầu rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu đối với các Viện thuộc Bộ, lát cắt giữa Viện với các Viện trực thuộc Tổng cục; Phối hợp với Viện trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường, chiến lược phát triển các phân ngành và chủ trương kinh tế hóa, tài chính hóa ngành tài nguyên và môi trường.
 Thay mặt Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Viện trưởng Nguyễn Văn Tài cám ơn Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, cùng toàn thể lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị đã đến thăm và làm việc với Viện và hứa sẽ nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, phát huy các kết quả đã đạt được để làm tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của Bộ.

 

Viện CLCSTNMT
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second