Một số hình ảnh buổi làm việc của Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Tuesday - 21/07/2009 14:33

   

                      Viện trưởng Nguyễn Văn Tài thay mặt Ban Lãnh đạo Viện

                                tặng hoa Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên

   

   

   

   

   

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second