Một số hình ảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2010

Monday - 05/07/2010 06:00
 

Viện trưởng Nguyễn Văn Tài phát biểu khai mạc hội nghị

Ông Phan Tuấn Hùng, Phụ trách Văn phòng Viện trình bày Báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Nhiều cán bộ trẻ đã mạnh dạn phát biểu ý kiến và đề đạt nguyện vọng cá nhân chính đáng

cũng như đưa ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại trong hoạt động hiện nay

 

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second