Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên tại buổi làm việc với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Tuesday - 19/05/2009 15:45
  Ngày 05 tháng 02 năm 2009, tại trụ sở Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã có buổi làm việc với Lãnh đạo và cán bộ của Viện về định hướng, nhiệm vụ công tác của Viện trong năm 2009 và các năm tiếp theo. Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Kế hoạch, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thi đua – Khen thưởng và Văn phòng Bộ.
  Sau khi nghe Lãnh đạo Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2008 và định hướng hoạt động công tác năm 2009, ý kiến phát biểu của các đơn vị, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã kết luận như sau:
  1. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; cung cấp thông tin, dự báo, cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật và quá trình ra quyết định thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ; định hướng nghiên cứu cho các đơn vị nghiên cứu khác trực thuộc Bộ.
Trong năm 2008, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã có nhiều nỗ lực để nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy và triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Viện phải tiếp tục đoàn kết, phát huy các kết quả đã đạt được để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước của Bộ.
  2. Bộ ủng hộ các kiến nghị, đề xuất của Viện về tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc Viện; ưu tiên đầu tư cho dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường”; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho Viện; xây dựng đề án “ Kinh tế hoá, tài chính hoá ngành tài nguyên và môi trường” và dự án “Xây dựng chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường”; cơ chế linh hoạt trong hoàn thiện tổ chức, bộ máy, thu hút và tuyển chọn cán bộ có năng lực làm việc cho Viện. Riêng việc thành lập Hội đồng chính sách tài nguyên và môi trường quốc gia cần được xem xét, cân nhắc kỹ. Viện chủ động làm việc với các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ để cụ thể hoá và triển khai thực hiện.
  3. Trong năm 2009 và các năm tiếp theo, Viện cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
  3.1. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; lựa chọn cán bộ khoa học giỏi về làm việc cho Viện; đào tạo nâng cao năng lực và trình độ cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Viện để trong vòng từ 3 đến 5 năm tới có thể đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, tư vấn về các vấn đề chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường của Bộ và của ngành.
  3.2. Xây dựng “Chiến lược phát triển của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường”, trong đó tập trung làm rõ hướng nghiên cứu chính; xây dựng kịch bản và lộ trình thực hiện cụ thể cho các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Viện; các giải pháp cụ thể để xây dựng tiềm lực, năng lực nghiên cứu của Viện; trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt trước ngày 30 tháng 6 năm 2009.
  3.3. Nghiên cứu, tổ chức lại công tác nghiên cứu của Viện theo hướng hiệu quả; huy động được nguồn cán bộ giỏi từ bên ngoài; tăng cường quan hệ phối hợp với các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước, với các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan ở Trung ương và địa phương; tổ chức nề nếp các hoạt động sinh hoạt khoa học trong Viện; thực hiện quản lý theo sản phẩm, theo đơn đặt hàng; bám sát chỉ đạo, điều hành của Bộ; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan tới các lĩnh vực quản lý của Bộ.
  4. Các nhiệm vụ khác:
  4.1. Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan phân định rõ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu của các Viện của Bộ, đặc biệt là giữa Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường với 3 Viện nghiên cứu trực thuộc các Tổng cục.
  4.2. Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường để lồng ghép, đề xuất các nhiệm vụ hợp tác quốc tế có liên quan tới các định hướng nghiên cứu và nâng cao năng lực của Viện.
  4.3. Vụ Pháp chế phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường xây dựng Chiến lược xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường quan hệ phối hợp trong việc đề xuất, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  4.4. Vụ Kế hoạch phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường và chiến lược phát triển các phân ngành về tài nguyên và môi trường; định hướng kinh tế hoá, tài chính hoá ngành tài nguyên và môi trường và các chính sách, chiến lược khác có liên quan.
Trên đây là kết luận của Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên tại buổi làm việc với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second