Dự án xây dựng Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường

Tuesday - 16/06/2009 22:43
 

+ Mục tiêu: nghiên cứu sở lý luận và thực tiễn, đề xuất các quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, các kịch bản phát triển cũng như các  giải pháp đột phá của ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 – 2020 (trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), đồng thời góp phần xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020.
+ Nhiệm vụ : (1)Phân tích, đánh giá tổng quan việc thực hiện các chiến lược 10 năm (2001-2010), kế hoạch 5 năm (2006-2010) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; (2)Nghiên cứu, xây dựng các kịch bản phát triển của ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011-2020; (3)Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển ngành tài nguyên và môi trường của một số nước trên thế giới; (4)Nhận dạng cơ hội, thách thức và đề xuất các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011-2020 và (5)Tổ chức xây dựng Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường 2011-2020 và Kế hoạch phát triển ngành giai đoạn 2011- 2015.
+ Dự kiến sản phẩm: (1)Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xác lập quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011-2020 và (2)Dự thảo Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường 10 năm (2011-2020) và Kế hoạch 5 năm 2011- 2015 (trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).
+ Thời gian thực hiện:  Dự án được tiến hành từ năm 2009 đến năm 2010.
+ Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Vụ Kế hoạch và Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.
+ Cơ quan phối hợp thực hiện: (1)Các đơn vị trực thuộc bộ Tài nguyên và Môi trường; (2)Các bộ, ngành có liên quan và (3)Uỷ ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second