PEP hỗ trợ MONRE xây dựng “Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường 2011-2020”

Tuesday - 23/06/2009 20:13
Dự án Đói nghèo và Môi trường (PEP) có mục tiêu là tăng cường năng lực của Chính phủ để lồng ghép mục tiêu môi trường và giảm nghèo vào các khuôn khổ chính sách và lập kế hoạch quốc gia và địa phương hướng tới phát triển bền vững. Trong những năm qua, Dự án đã có những nỗ lực trong hài hòa chính sách bao gồm Luật bảo vệ môi trường, Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường và Dự thảo luật đa dạng sinh học….và đã tập trung vào các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường như lâm nghiệp, thuỷ sản, năng lượng tái tạo.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) đang bắt đầu triển khai xây dựng Chiến lược ngành tài nguyên và môi trường giai đọan 2011-2020 và Dự án sẽ tập trung hỗ trợ MONRE trong việc:

Tập trung nghiên cứu chính sách để cung cấp các bằng chứng nghiên cứu điển hình và thực tiễn cho việc xây dựng khung chiến lược

Lồng ghép các nguyên tắc có lợi cho người nghèo vào chiến lược

Khung thời gian để thực hiện Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011-2020 được dự kiến như sau:

Trình Chính phủ phê duyệt: Tháng 9 năm 2009

Tham vấn các bên lien quan: tháng 6- 9 năm 2009

Dự thảo: tháng 3-6 năm 2009

Chuẩn bị bảo cáo cho Chiến lược: tháng 10 năm 2008-tháng 3 năm 2009.

Nguồn: PEP
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second