Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về lựa chọn chính sách thích ứng với nước biển dâng do biến đổi khí hậu và bài học đối với Việt Nam

 •   06/08/2011 09:26:42 PM
 •   Viewed: 2322
  Mục tiêu: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về một số lựa chọn chính sách thích ứng với nước biển dâng do biến đổi khí hậu gây ra nhằm rút ra bài học...

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng Từ điển bách khoa về Tài nguyên và Môi trường

 •   06/08/2011 09:09:24 PM
 •   Viewed: 1869
  Mục tiêu: - Mục tiêu tổng quát Xác lập cơ sở khoa học cho việc xây dựng Từ điển Bách khoa về Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác nghiên cứu...

Báo cáo tổng kết việc thực hiện đề án tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường từ 2006 đến 2008

 •   02/06/2009 11:25:03 PM
 •   Viewed: 3457
Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi được Quốc hội thông qua vào năm 2005 và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. Để tạo điều...

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất cơ chế quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen ở Việt Nam

 •   31/05/2009 10:58:21 PM
 •   Viewed: 3749
Mục tiêu: Đề xuất cơ chế, chính sách quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen trên cơ sở nghiên cứu, phân tích cơ sở lý...

Nghiên cứu, nhận dạng và đề xuất các biện pháp ứng phó với các nguy cơ, thách thức về an ninh sinh thái ở nước ta trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

 •   31/05/2009 10:38:13 PM
 •   Viewed: 3325
Mục tiêu: Cung cấp cơ sở lý thuyết, thực tiễn, kinh nghiệm của các nước về bảo đảm an ninh sinh thái, nhận dạng các nguy cơ, thách thức đối với an...

Nghiên cứu cơ sở lý luân, thực tiễn và đề xuât cơ chế chi trả dịch vụ môi trường đất ngập nước.

 •   31/05/2009 10:33:46 PM
 •   Viewed: 3180
Mục tiêu:Đề xuất cơ chế chi trả dịch vụ môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam nhằm bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. Nội...

Nghiên cứu, thử nghiệm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   30/05/2009 02:44:34 PM
 •   Viewed: 2751
Mục tiêu: Nghiên cứu việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 : 2008 đối với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi...

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất việc phân định phạm vi điều chỉnh của pháp luật, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

 •   27/05/2009 07:58:10 PM
 •   Viewed: 3993
Mục tiêu:Làm rõ phạm vi điều chỉnh pháp luật, chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước liên quan về đất đai, tài nguyên, môi trường, đa...

Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các quy định trong xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường

 •   27/05/2009 05:24:19 PM
 •   Viewed: 3500
Mục tiêu:Phát hiện các bất cập của công tác xây dựng và áp dụng các bộ định mức kinh tế, kỹ thuật của các lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi...

Nghiên cứu lý luận, thực tiễn vấn đề tích tụ đất nông nghiệp nhằm góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và cải thiện đời sống nông dân

 •   27/05/2009 04:43:51 PM
 •   Viewed: 4934
Mục tiêu:+ Từ kết quả nghiên cứu lý luận và khảo sát đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp để cung cấp bức tranh tổng quan về tích tụ đất nông...

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các tiêu chí xác định các khu vực đất chuyên trồng lúa nước cấn bảo vệ nghiêm ngặt

 •   26/05/2009 09:38:56 PM
 •   Viewed: 3110
Mục tiêu:Xây dựng bộ tiêu chí xác định khu vực đất trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt phục vụ mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực quốc...

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Đất đai

 •   26/05/2009 02:21:53 PM
 •   Viewed: 3542
Mục tiêu: Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Đất đai và khung dự án Bộ luật Đất đai. Nội...

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất mô hình, quy trình phù hợp với điều kiện Việt Nam về lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra

 •   25/05/2009 11:49:04 PM
 •   Viewed: 3871
Mục tiêu: Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm của các nước, đề xuất cách tiếp cận, mô hình, quy trình và tổ chức thử nghiệm lượng giá...

De tai 1

 •   13/05/2009 09:21:48 PM
 •   Viewed: 257
De tai 1

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các tiêu chí xác định các khu vực đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt

 •   13/05/2009 02:33:22 PM
 •   Viewed: 288
  An ninh lương thực không chỉ là vấn đề thời sự trong nước mà còn là vấn đề quan tâm của cả thế giới. Nguy cơ mất an ninh lương thực trên thế giới...

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Đất đai.

 •   13/05/2009 02:29:42 PM
 •   Viewed: 357
  Đối với một nước đang phát triển như nước ta, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những yêu cầu phát triển kinh tế và xã hội đã...

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tái định cư cho các hộ dân phải di dời thuộc các dự án xây dựng công trình thủy điện

 •   13/05/2009 02:25:44 PM
 •   Viewed: 3640
Thực tiễn ở nước ta trong những năm qua cho thấy quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa tất yếu sẽ dẫn đến một bộ phận đất đai được chuyển đổi mục đích...

Điều tra, nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc ban hành chính sách về chi trả dịch vụ môi trường

 •   07/05/2009 12:10:58 AM
 •   Viewed: 4147
Trong xu thế phát triển chung của kinh tế - xã hội thế giới, con người đã và đang là nguyên nhân chính gây ô nhiễm, suy thoái môi trường và cạn kiệt...

Nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn và đề xuất lượng giá thiệt hại do ô nhiễm và suy thoái môi trường gây ra ở Việt Nam

 •   07/05/2009 12:06:07 AM
 •   Viewed: 261
 Trong thực tiễn quản lý môi trường, đòi hỏi về lượng giá thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra ngày càng trở nên cấp thiết. Lượng hoá...

Other

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second