Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tái định cư cho các hộ dân phải di dời thuộc các dự án xây dựng công trình thủy điện

Wednesday - 13/05/2009 14:25
Thực tiễn ở nước ta trong những năm qua cho thấy quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa tất yếu sẽ dẫn đến một bộ phận đất đai được chuyển đổi mục đích sử dụng. Nhờ có thu hồi đất, chúng ta đã xây dựng nhiều khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, mở rộng xây dựng mới các khu đô thị, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội: giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, trường học, bệnh viện… Trong các công trình nói trên thì dự án xây dựng nhà máy thủy điện đòi hỏi phải thu hồi một diện tích đất rất lớn để xây dựng hồ chứa nước và công trình nhà máy. Công tác thu hồi đất, giao đất để phục vụ cho việc tái định cư, định canh, ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng thuộc dự án xây dựng các công trình thủy điện là một trong những điều kiện quyết định đến sự thành công của dự án. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường thực hiện Dự án "Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng tái định cư cho các hộ dân phải di dời thuộc các dự án xây dựng công trình thủy điện" tại Quyết định số 1785/QĐ-BTNMT ngày 12/11/2007. Dự án đã hoàn thành và đã được nghiệm thu ngày.....với hai sản phẩm chính là Báo cáo tổng hợp và Dự thảo khung chính sách về cơ chế thu hồi đất, giao đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để xây dựng các công trình thủy điện. Để thực hiện dự án, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát trên phạm vi 07 tỉnh có các công trình thủy điện lớn đại diện cho 04 vùng: Tây Bắc, Đông Bắc, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những mặt được và những vấn đề còn tồn tại trong cơ chế thu hồi đất, giao đất phục vụ cho công tác tái định cư, định canh thuộc các dự án thủy điện thuộc 4 vùng trên; từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc thu hồi đất, giao đất để phục vụ việc tái định cư, định canh, ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng công trình thủy điện. Ban Quản lý đất đai và bất động sản
Thực tiễn ở nước ta trong những năm qua cho thấy quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa tất yếu sẽ dẫn đến một bộ phận đất đai được chuyển đổi mục đích sử dụng. Nhờ có thu hồi đất, chúng ta đã xây dựng nhiều khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, mở rộng xây dựng mới các khu đô thị, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội: giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, trường học, bệnh viện… Trong các công trình nói trên thì dự án xây dựng nhà máy thủy điện đòi hỏi phải thu hồi một diện tích đất rất lớn để xây dựng hồ chứa nước và công trình nhà máy. Công tác thu hồi đất, giao đất để phục vụ cho việc tái định cư, định canh, ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng thuộc dự án xây dựng các công trình thủy điện là một trong những điều kiện quyết định đến sự thành công của dự án. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường thực hiện Dự án "Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng tái định cư cho các hộ dân phải di dời thuộc các dự án xây dựng công trình thủy điện" tại Quyết định số 1785/QĐ-BTNMT ngày 12/11/2007. Dự án đã hoàn thành và đã được nghiệm thu ngày.....với hai sản phẩm chính là Báo cáo tổng hợp và Dự thảo khung chính sách về cơ chế thu hồi đất, giao đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để xây dựng các công trình thủy điện.
Để thực hiện dự án, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát trên phạm vi 07 tỉnh có các công trình thủy điện lớn đại diện cho 04 vùng: Tây Bắc, Đông Bắc, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những mặt được và những vấn đề còn tồn tại trong cơ chế thu hồi đất, giao đất phục vụ cho công tác tái định cư, định canh thuộc các dự án thủy điện thuộc 4 vùng trên; từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc thu hồi đất, giao đất để phục vụ việc tái định cư, định canh, ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng công trình thủy điện.
Ban Quản lý đất đai và bất động sản

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second