Hướng dẫn Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) trong lĩnh vực thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Monday - 25/05/2009 19:31
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đã triển khai dự án: “Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) trong lĩnh vực thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”. Đây là một trong những nhiệm vụ của Dự án hợp phần Tăng cường Quản lý hành chính ngành Thuỷ sản thuộc Chương trình hỗ trợ ngành Thuỷ sản, giai đoạn 2 (FSPS II) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.Mục tiêu của dự án là cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn về đánh giá môi trường chiến lược, tổ chức xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong lĩnh vực thủy sản nhằm lồng ghép việc cân nhắc về các tác động môi trường vào trong các chính sách, chương trình, kế hoạch của ngành.Sản phẩm của dự án bao gồm:+    Báo cáo tình hình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược ở Việt Nam;+    Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá môi trường chiến lược trong lĩnh vực thủy sản;+    Hướng dẫn thực hiện đánh giá môi trường chiến lược trong lĩnh vực khai thác thủy sản và hạ tầng cơ sở.+    Hướng dẫn thực hiện đánh giá môi trường chiến lược trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; +    Hướng dẫn thực hiện đánh giá môi trường chiến lược trong lĩnh vực chế biến thủy sảnDự án đã hoàn thành vào cuối tháng 5 năm 2009.

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đã triển khai dự án: “Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) trong lĩnh vực thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”. Đây là một trong những nhiệm vụ của Dự án hợp phần Tăng cường Quản lý hành chính ngành Thuỷ sản thuộc Chương trình hỗ trợ ngành Thuỷ sản, giai đoạn 2 (FSPS II) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Mục tiêu của dự án là cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn về đánh giá môi trường chiến lược, tổ chức xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong lĩnh vực thủy sản nhằm lồng ghép việc cân nhắc về các tác động môi trường vào trong các chính sách, chương trình, kế hoạch của ngành.

Sản phẩm của dự án bao gồm:
+    Báo cáo tình hình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược ở Việt Nam;
+    Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá môi trường chiến lược trong lĩnh vực thủy sản;
+    Hướng dẫn thực hiện đánh giá môi trường chiến lược trong lĩnh vực khai thác thủy sản và hạ tầng cơ sở.
+    Hướng dẫn thực hiện đánh giá môi trường chiến lược trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản;
+    Hướng dẫn thực hiện đánh giá môi trường chiến lược trong lĩnh vực chế biến thủy sản

Dự án đã hoàn thành vào cuối tháng 5 năm 2009.

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second